Komunikacija sa Sudom putem pismenih podnesaka nakon podnošenja predstavke

Rok za slanje pojedinačnih pismenih podnesaka određuje predsednik sudskog veća koji se bavi konkretnim predmetom ili sudija izvestilac. Te rokove treba poštovati a trenutak prema kome se računa poštovanje rokova jeste datum koji se nalazi na poštanskoj povratnici. Ukoliko podnosilac ne poseduje povratnicu kojom može dokazati trenutak slanja podneska relevantan je datum zaprimanja podneska od strane Sekretarijata. Zahtev za produžetak roka za podnošenje pismenog podneska upućuje se Sudu po saznanju činjenica koje opravdavaju takav zahtev a najkasnije do isteka postojećeg roka i mora sadržati relevantne razloge. Pismeni podnesak se šalje poštom u 3 primerka ili faksom u jednom primerku koji će pratiti 3 primerka poslata poštom. Ime osobe koja potpisuje pismeni podnesak poslat faksom mora takođe biti odštampan radi pravilne identifikacije.

Sam pismeni podnesak treba da sadrži broj predstavke i ime slučaja, naslov koji upućuje na prirodu podneska (zapažanja o prihvatljivosti/meritumu, odgovor na Vladina zapažanja o meritumu itd.). Podnesak mora biti uredan što podrazumeva njegovu čitkost, podeljnost na stavove i poglavlja, primereno formatiranje, navođenje odgovarajućih izvora i referenci itd. Pismeni podnesak koji se upućuje Sudu potrebno je štampati jednostrano i podeliti odgovarajućim separatorima kako bi se svakom poglavlju ili ankesu moglo lako pristupiti. Uz podnesak koji prevazilazi 30 strana neophodno je priložiti i odgovarajući rezime. Ukoliko pismeno ne zadovoljava navedene zahteve Predsednik veća može zahtevati njegovo ponovno podnošenje. Konačno, nepodnošenje podneska u skladu sa navedenim zahtevom ili ponavljanje nepravilnosti mogu rezultirati odbacivanjem podneska.