Krivična pravda


Od svog osnivanja, Centar je posvetio veliku pažnju ulozi policije i krivičnog pravosuđa u uspostavljanju vladavine prava i poštovanju ljudskih prava. Kroz ovaj program pomažemo žrtvama krivičnih dela, naročito onima koji su pretrpeli zlostavljanje javnih služenika.

Obraćamo se i sarađujemo sa svima koji su po prirodi svog posla zainteresovani i obavezani da doprinose punom poštovanju zabrane zlostavljanja i ljudskih prava u oblasti krivičnog pravosuđa: sudijama, javnim tužiocima, advokatima, policijskim službenicima, lekarima, studentima i njihovim profesorima, civilnom društvu, nezavisnim institucijama, međunarodnim nadzornim telima itd.

Najznačajnije aktivnosti na ovom programu uključuju:

  • pravnu podršku i zastupanje žrtava – pružamo pravne savete i zastupamo žrtave zlostavljanja javnih službenika u slučajevima koji su od strateške važnosti i čiji ishod može imati uticaj na otklanjanje sistemskih nedostataka i loše prakse;
  • istraživanje – sveobuhvatno i neprekidno, od 2010. godine, prikupljamo podatke o primeni mera i kazni lišavanja slobode i alternativnih sankcija i mera, kao i podatke u vezi sa nekažnjavanjem javnih službenika za dela mučenja i drugih oblika zlostavljanja);
  • nadzor i izveštavanje – odlazimo u ustanove u kojima se nalaze lica lišena slobode radi uvida u uslove u kojima borave i poštovanje njihovih prava, i o tome sačinjavamo izveštaje o stanju u zatvorenim ustanovama);
  • zagovaranje – radimo na unapređenju krivičnog zakonodavstva i prakse i njihovog usaglašavanja sa obavezujućim standardima ljudskih prava i preporukama međunarodnih tela; borimo se za poštovanje ljudskog dostojanstva svakog člana društva i zauzimamo se za širu primenu alternativnih sankcija i mera kod lakših krivičnih dela);
  • obrazovanje – organizovali smo veliki broj međunarodnih i nacionalnih konferencija i seminara o zabrani zlostavljanja za sudije, javne tužioce, advokate, policijske službenike, studente Kriminalističko-policijske akademije, lekare, novinare i druge;
  • izdavaštvo – objavili smo veliki broj publikacija iz ove oblasti: udžbenika, priručnika, izveštaja, analiza, zbirki dokumenata, itd.;