Krivični postupak - Priroda prestupa privukla je pažnju ESLJP usled činjenice da nacionalne vlasti mogu klasifikacijom određenog protivpravnog ponašanja kao, na primer, prekršaja izbeći primenu standarda Konvencije i lišiti osobe pod svojom jurisdikcijom garancija koju pruža član 6 EKLJP. Kako bi odgovorio na ovaj izazov ESLJP je primenio određene kriterije pri određivanju da li se protiravno ponašanje može podvesti pod krivični postupak i uživati zaštitu EKLJP. Prvi kriterij je klasifikacija određenog ponašanja po domaćem pravu, priroda prestupa u pitanju odnosno da li je norma u pitanju usmerena protiv neodređenog kruga ljudi ili uže grupe i strogost zaprećene kazne.(videti predmet Engel i ostali protiv Holandije, predstavka br. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72) presuda od 8 juna 1976, stav 82) Prema tome, Sud uzima formalnu klasifikaciju ponašanja samo kao polaznu tačku u određivanju da li predmet u pitanju uživa zaštitu člana 6 Konvencije.