Kursevi u oblasti ljudskih prava za sudije

15. februar 2002.

Donator: Olof Palme Centar, Švedska
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Smatrajući da je obrazovanje sudija u oblasti ljudskih prava veoma važno jer se tako direktno utiče na bolju pravni zaštitu građana Beogradski centar za ljudska prava je organizovao pet kurseva o ljudskim pravima za sudije u Srbiji (četiri u Beogradu i jedan na Paliću). Kursevi su trajali deset do dvanaest dana i obuhvatili su sva ljudska prava zaštićena univerzalnim instrumentima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Organizovana su i tri vikend seminara.

Predavači na kursevima bili su stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Modeli predavanja su bili različiti: ex catedra predavanja, panel diskusije, radionice, simulacije suđenja i sl. Program je bio prilagođen nivou znanja učesnika a teme su bile: uloga i razvoj ljudskih prava u demokratskim društvima, uslovi za puno uživanje ljudskih prava, ograničenja i derogacija pojednih prava, međunarodni izvori ljudskih prava, međunarodne procedure za zaštitu ljudskih prava, praksa Evropskog suda za ljudska prava i UN ugovornih tela, izvori ljudskih prava u nacionalnom zakonodavstvu, slučajevi kršenja ljudskih prava pred sudovima u Jugoslaviji i sl.

Vikend seminari su organizovani za sudije koji nisu mogli da učestvuju na kursevima zbog dužine trajanja. Obzirom da su seminari trajali samo tri dana predavanja su se uglavnom koncentrisala na evropski sistem zaštite ljudskih prava i praksu Evropskog suda za ljudska prava.