Legitimni ciljevi na članove 8-11. član 2 Protokola br. 4 Član 1 Protokola broj 7. Dopušteni osnovi za ograničenja prava navedeni su u svakom od navedenih članova i obuhvataju javnu bezbednost, javni red, sprečavanje nereda ili kriminala, zaštita zdravlja ili morala. zaštita ugleda, prava i sloboda drugih, ekonomske dobrobiti zemlje, sprečavanje otkrivanja obaveštenja dobijenih u poverenju i očuvanje autoriteta i nepristrasnosti sudstva. Ipak samo pozivanje na ove uslove od strane države nije dovoljno. U suprotnom garantovanje prava utvrđenih Konvencijom bilo bi iluzorno. Sledeći korak koji filtrira primereno pozivanje na navedene osnove je koncept neophodnosti u demokratskom društvu. Ovaj koncept se u velikoj meri zasniva na testu propocionalnosti i polju slobodne procene države.