Lišavanje slobode - Ovaj pojam je dobio detaljnu razradu u praksi ESLJP gde se u okolnostima konkretnog slučaja lakši oblik lišenja ili ograničavanja slobode razlikuje od težeg oblika lišenja slobode koji uživa zaštitu predviđenu članom 5 Konvencije. Kada će se raditi o težem lišenju slobode zavisi pre svega od okolnosti konkretnog slučaja koje se procenjuju naspram kriterija kao što su vrsta, dejstvo, trajanje i način primene mere od strane države (videti predmet Guzzardi protiv Italije, predstavka br. 7367/76, presuda od 6 novembra 1980, predmet Nielsen protiv Danske predstavka br. 10929/84, presuda od 28 novembra 1988, predmet Riera Blume i ostali protiv Španije, predstavka br. 37680/97, predmet od 14 oktobra 1999).