Ljudska i manjinska prava u životnom ciklusu etničkih sukoba (MIRICO)

9. januar 2006.

Donator: Evropska komisija, Brisel

Trajanje projekta: maj 2006-april 2009 

Ovaj projekat finasiran je od strane Evropske komisije i tokom trogodišnjeg vremenskog perioda (2006-2009) bavio se temom ljudskih prava i sukoba, osnovama ljudskih prava i njihovom primenom u oružanim sukobima i ratu, percepcijom ljudskih prava i njihovim kršenjem u konfliktima, odnosom između ljudskih i manjinskih prava kao i ljudskim pravima u evropskoj spoljnoj politici. Izveštaji i posebni nacionalni izveštaji napisani tokom projekta dostupni su naučnoj zajednici, donosiocima odluka i široj javnosti putem MIRICO web sajta posebno napravljenog u ovu svrhu.Vodeća organizacija u ovom projektu bila je Evropska akademija iz Bolzana (EURAC)-Italija, dok je Beogradski centar učestvovao kao partner zajedno sa Univeritetom iz Graca (Uni Graz) – Austrija, Univerzitetom iz Frankfurta (Uni Frankfurt) – Nemačka, Univerzitetom iz Kelna (Uni Köln) – Nemačka, Londonskom školom ekonomije (LSE) – Ujedinjeno Kraljevstvo, Univerziteom iz Batha (Uni Bath) – Ujedinjeno Kraljevstvo, Institutom za etničke studije (IES) – Slovenija, Centrom za ljudska prava iz Sarajeva (HRC – Sarajevo) – Bosna i Hercegovina i Centrom za ljudska prava iz Prištine (HRC-Pristina) – Kosovo.

Clj ovog istraživačkog projekta bio je da uvede nov pristup u oblast manjinskih prava. Do sada su se analizom manjinskih prava skoro isljučivo bavili pravnici, dok je rešavanje etničkih konflikata uglavnom spadalo u domen društvenih nauka. Štaviše, pravni mehanizmi zaštite manjina do sada su bili sastavni deo suvereniteta nacionalne države. Ovo istraživanje pokušava da spoji navedene pristupe u jedan interdisciplinarni projekat. Inovativni pristup koji je ovde primenjen ogleda se u posmatranju manjinskih prava kao problema upravljanja na više nivoa i višeslojnog državljanstva, naročito kroz istraživanje interakcija između mehanizama za zaštitu manjinskih prava na nacionalnom i supra nacionalnom nivou, kao i mogućnosti međunarodnih i regionalnih organzacija da ohrabre implementaciju takvih mehanizama na domaćem nivou.

Glavni cilj bio je analiza pitanja kakav položaj su ljudska i manjinska prava imala u svim fazama etničkih sukoba i konačno u fazi pomirenja i obnove. Takođe, ovaj projekat se bavio ljudskim i manjinskim pravima sa aspekta građenja dosledne politike Evropske Unije u svom novom susedstvu (Kavkaz, Ukrajina, Rusija). Konačno, ovaj projekat pokušao je da sazna kako da se zadovolje potrebe etničke i kulturne različitosti u cilju sprečavanja ozbiljnih kršenja ljudskih prava u postojećim ili budućim konfliktima. Istraživanje bi trebalo da doprinese i boljem razumevanju mogućih budućih konflikata od strane onih koji donose odluke u vezi sa spoljnom politikom Evropske unije i da pomogne da se oni prevaziđu.

Tokom projekta Beogradski centar za ljudska prava sproveo je istraživanje na tri teme i napisao tri nacionalna izveštaja na engleskom jeziku.

  1. Ethnic mobilisation
  2. Conflict settlement
  3. Reconstruction and consolidation