Projekat Portal ljudska prava i biznis: Srbija, Beogradski centar za ljudska prava sprovodi u partnerstvu sa Danskim institutom za ljudska prava. Tokom implementacije projektnih aktivnosti stručna, ali i opšta javnost u Srbiji upoznata je sa relativno novim konceptom u oblasti  ljudskih prava, odnosom ljudskih prava i biznisa. Kako je u savremenom svetu pažnja u značajnoj meri usmerena na različite oblike biznisa, a način poslovanja  utiče na ljudska prava zaposlenih, zajednicu u kojoj se biznis odvija kao i države u kojima posluju projekat je ukazao na značaj i specifičnosti ovog koncepta.Posebno u zemljama u tranziciji, često ne postoji svest o potencijalno veoma velikom uticaju kompanija  na ljudska prava, a pored toga postojeći izvori informacija su nepotpuni i nedostupni. Čak i kompanije koje žele da posluju u skladu sa standardima ljudskih prava i koje su im posvećene često ne poznaju postupak za identifikaciju potencijalnih rizika koje njihovo poslovanje nosi.

     Ova projekat je svim zainteresovanim stranama omogućio pristup sveobuhvatnim izvorima podataka kako bi mogli na bolji način se nose sa izazovima poštovanja ljudskih prava u vezi sa poslovanjem u Srbiji.

       Primarna aktivnost projekta je prikaz stanja Ljudskih prava i biznis u Srbiji. Publikacija se bavi potencijalnim uticajem biznisa na ljudska prava kao i na standarde radnog prava koji su obuhvaćeni različitim dokumentima kao što su Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i mnoge konvencije Međunarodne organizacije rada. Prikaz stanja obuhvata i druge osetljive teme kao što su pozicija ranjivih grupa, dečiji rad, prinudni rad, životna sredina, pravo svojine, korupcija, itd.

Prikaz stanja je osnov za dalje konsultacije i dijalog o ovoj temi sa donosiocima odluka u relevantnim državnim organima, kompanijama, civilnom društvu kako bi se prevazišli nedostaci i problem u praksi.

         Prikaz stanja u Srbiji je deo međunarodnog Portala koji će kreirati Danski institut za ljudska prava, kao prvi sveobuhvatni i lako dostupni izvor podataka koji će kompanijama i drugim zainteresovanim akterima pomoći da identifikuju potencijalno loš uticaj njihovog poslovanja ili poslovanja njihovih partnera.