Ljudska prava osoba sa invaliditetom

9. januar 2004.

Donator: Dansko Ministarstvo spoljnih poslova (Balkanska mreža za ljudska prava)
Trajanje projekta: oktobar 2004 – septembar 2005

Projekat je realizovan u saradnji s nevladinim organizacijama u regionu Balkana (Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i Hrvtaski helsinški odbor) članicama Balkanske mreže za ljudska prava i imao je regionalni karakter. Tokom implementacije projekta Beogradski centar je sproveo više aktivnosti:

  • prikupljanje zakonske podloge (tekstova zakona) koji se tiču prava osoba sa invaliditetom kao što su penzijsko i invalidsko osiguranje, socijalna pomoć, zdravstveno osiguranje, poreski propisi i slično;
  • prikupljanje relevantnih statističkih podataka (broj osoba sa invaliditetom, polna struktura, minimalna i maksimalna primanja, troškovi života i sl.)
  • praćenje vladinih mera u poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom (političke i normativne mere)
  • izrada baze podataka sa vladinim i nevladinim organizacijama koje deluju u oblasti rada sa osobama sa invaliditetom i zaštite i promocije njihovih ljudskih prava
  • organizacija i upravljanje timom domaćih stručnjaka zaduženih za izradu priloga za publikaciju „Ljudska prava osoba sa invaliditetom“
  • saradnja u procesu uređivanja, štampanja i distribucije publikacije „Ljudska prava osoba sa invaliditetom“
  • saradnja u procesu izrade web prezentacije projekta „Ljudska prava osoba sa invaliditetom“ organizacija javne prezentacije projekta „Ljudska prava osoba sa invaliditetom“ u Zagrebu