Ljudska prava u Srbiji 2007

15. februar 2007.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Nemačka ambasada u Beogradu

Trajanje projekta: januar – decembar 2007

Ovaj godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava je deseti po redu koje Beogradski centar za ljudska prava već čitavu deceniju objavljuje kao jedini sintetički i sveobuhvatan izveštaj o stanju ljudskih prava u zemlji, čija je svrha da se prikažu i ocene ustavna i zakonska rešenja u oblasti ljudskih prava. Analiza domaćeg zakonodavstva svodi se na istraživanje koliko je ono i u kojoj meri usaglašeno sa standardima iz dva najvažnija univerzalna međunarodna ugovora usvojena u Ujedinjenim nacijama i ratifikovana od strane naše države – Pakta o građanskim i političkim pravima i Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Izveštaj Beogradskog centra se sastoji iz dva dela. U prvom delu se analiziraju zakonska rešenja koja se tiču ljudskih prava, posebno odredbe Ustava Srbije, najvažniji važeći zakoni i neki podzakonski akti koji mogu da utiču na uživanje garantovanih ljudskih prava. Komentarišu se i neki važni zakoni koji su u pripremi i predlozi i nacrti zakona koji mogu da utiču na standarde iz oblasti ljudskih prava. Analizira se i koliko su zakonodavna rešenja usaglašena sa praksom komiteta UN i Evropskog suda za ljudska prava.

Drugi deo Izveštaja bavi se stvarnim uživanjem, ograničenjima ili kršenjima ljudskih prava koja su garantovana međunarodnim ugovorima i Ustavom i zakonima Srbije. Odeljak Ljudska prava u primeni – Odabrane teme, pored tekstova koji govore o nivou poštovanja pojedinih ljudskih prava u praksi, obuhvata i posebne tematske celine koje obrađuju pojedina ljudska prava i imaju jake političke implikacije na stanje u društvu i posredno na stanje ljudskih prava u zemlji.

U svrhu sveobuhvatne analize stanja ljudskih prava istraživači Beogradskog centra sistematski su pratili medije i izveštaje i saopštenja međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija. Takođe se redovno prati i postupanje državnih organa i rad pravosudnih organa sistematskim prikupljanjem informacija uz pomoć izveštaja medija i nevladinih organizacija, i naročito ličnim prisustvom suđenjima, okruglim stolovima i tribinama organizovanim na ove teme, kao i razgovorima s predstavnicima državnih organa i stručne javnosti.

Ako želite da pročitate Izveštaj …