Lovas

U predmetu Lovas Tužilaštvo za ratne zločine tereti optužene Ljubana Devetaka, Milana Devčića, Milana Radojčića, Miodraga Dimitrijevića, Darka Perića, Radovana Vlajkovića, Radisava Josipovića, Petronija Stevanovića, Aleksandra Nikolajidisa, Dragana Bačića, Zorana Kosijera, Jovana Dimitrijevića i Sašu Stojanovića za izvršenje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Lovasu (Hrvatska).

Prema optužnim navodima optuženima se na teret stavlja da su dana 10. oktobra 1991 u Lovasu (Hrvatska) nečovečno i okrutno postupali, mučili i lišili života civilna lica hrvatske nacionalnosti.

Optuženom Krnjajiću stavlja se na teret da je 10.10.1991. godine u svojstvu komandira Stanice milicije Tovarnik (opština Vukovar), zajedno sa pripadnicima oružane grupe kojom je komandovao, po naređenju komandanta Druge proleterske gardijske motorizovane brigade JNA, izvršio napad na Lovas što je imalo za posledicu smrt sedam civila hrvatske nacionalnosti i paljenje sedam kuća.

Optuženom Devetaku (tada u svojstvu komandanta sela i direktora Zemljoradničke zadruge), Devčiću (tada komandir Stanice milicije) i Radojčiću (tada komandant TO Lovas) stavlja se na teret da su u periodu tokom oktobra i novembra meseca 1991. godine preduzimali diskriminatorske mere prema civilnom stanovništvu hrvatske nacionalnosti, a pripadnicima TO, milicije i dobrovoljačkog odreda “Dušan Silni” naređivali protivzakonita privođenja, zatvaranja, ispitivanja i mučenja hrvatskih civila, a Ljuban Devetak i ubijanje, ili su ih nesprečavanjem tih dela podržavali, što je imalo za posledicu da su pripadnici sve tri oružane grupe na nekoliko lokacija u Lovasu ubili 18 civila. Prema optužnim navodima Ljuban Devetak i Miodrag Dimitrijević (tada potpukovnik JNA u svojstvu koordinatora za borbena dejstva TO Valjevo i najviši vojni starešina po činu u Lovasu) terete se da su 17. oktobra 1991. godine doneli odluku o protivzakonitom zatvaranju većeg broja civila u dvorište Zemljoradničke zadruge, gde su ih pripadnici dobrovoljačkog odreda “Dušan Silni” fizički zlostavljali; doneli su odluku da oružana grupa sastavljena od pripadnika Diverzantske čete TO Valjevo i pripadnika oružane grupe “Dušan Silni” 18.10.1991. krene u izviđanje i pretres terena, te da se pri izvršenju tog zadatka zatvoreni hrvatski civili koriste kao “živi štit” od eventualnog napada hrvatskih snaga; a tom prilikom optuženi Darko Perić (kao komandant protivdiverzantskog odreda TO Valjevo), Radovan Vlajković (kao komandant protivdiverzantske čete) i Radisav Josipović (kao komandir 1. voda iste čete), Jovan Dimitrijević, Saša Stojanović, Dragan Bačić i Zoran Kosijer (kao pripadnici dobrovoljačke grupe “Dušan Silni”) su sa oko 40 pripadnika TO Valjevo i odreda “Dušan Silni” učestvovali u akciji pretresa terena u kojoj su kao „živi štit“ koristili oko 50 hrvatskih civila. Tom prilikom su civile odveli do jednog polja deteline za koje su posumnjali da bi moglo biti minirano, i naredili im da krenu u polje i razgrću detelinu. Kada je došlo do eksplozije jedne od mina, prisutni pripadnici TO Valjevo i grupe “Dušan Silni” otvorili su vatru na civile. Usled eksplozije mina i pucnjave, ubijeno je 18 civila a 12 ih je ranjeno. Tužilaštvo optuženima Aleksandru Nikolajidisu i Petroniju Stevanoviću stavija na teret da su u periodu između 10. i 18. oktobra 1991. godine u Lovasu, kao pripadnici dobrovoljačke oružane grupe “Dušan Silni”, protivpravno privodili, zatvarali, fizički zlostavljali i povređivali ljudsko dostojanstvo civila hrvatske nacionalnosti; da su u periodu od 14. do 18. oktobra 1991. godine u Lovasu, po naređenju optuženog Ljubana Devetaka učestvovali u ubistvima neutvrđenog broja civilnih lica, i to optuženi Aleksandar Nikolajidis najmanje jednog, a optuženi Petronije Stevanović najmanje pet lica.

Prvostepenom presudom Odeljenja za ratne zločine Višeg suda od 26.06.2012. godine, Ljuban Devetak osuđen je na kaznu zatvora od 20 godina, Milan Devčić na 10 godina, Milan Radojčić na 13 godina, Željko Krnjajić na 10 godina, Miodrag Dimitrijević na 10, Darko Perić na 5, Radovan Vlajković na 5, Radisav Josipović na 4, Jovan Dimitrijević na 8, Saša Stojanović na 8, Dragan Bačić na 6, Zoran Kosijer na 9, Petronije Stevanović na 14 i Aleksandar Nikolajidis na 6 godina.

Rešenjem Apelacionog suda od 9.12.2013. godine, prvostepena presuda je ukinuta i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Ponovno suđenje počelo je 2. septembra 2014. godine. Postupak je razdvojen u odnosu na optuženog Ljubana Devetaka.

Nakon 12 sudećih dana glavni pretres je počeo iznova 2. marta 2016. godine zbog promene predsednika veća. Postupak pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je u toku.