Međunarodno pravo za sudije i pravnike u Srbiji

9. januar 2004.

Donator: Kanadska agencija za razvoj/Canadian International Development Agency (CIDA) i UK Department for International Development (DIFID)  
Trajanje projekta: januar 2004 – jun 2005

Uviđajući da pravnici u našoj zemlji nisu u dovoljnoj meri upoznati s načelima međunarodnog prava i primeni međunarodnih normi u postupcima pred domaćim telima i sudovima Centar je želeo da izradi Priručnik – Udžbenik međunarodnog prava posebno prilagođen za pravnike praktičare.Autori su održali konsultacije i počeli rad na tekstu Priručnika a posle prvog nacrta obavljhene su konsultacije sa predstavnicima Društva sudija Srbije i Pravosudnog centra kao budućim korisnicima ovog Priručnika. U septembru je nacrt teksta Priručnika bio spreman i on je testiran na četiri seminara u Beogradu, na kojima su učestvovali strani i domaći eksperti iz oblasti međunarodnog javnog prava koji su bili moderatori seminara: prof. Zoran Pajić, King’s College, London, prof. Mitija Žagar, Univerzitet iz Ljubljane, prof. Joseph Marko, Univerzitet iz Graca i Milan Šahović, director Instituta za međunarodnu politiku i privredu u penziji. Svi seminari su održani u Beogradu i to: od 21. do 24. oktobra 2004 za sudije krivičare i javne tužioce; od 28. do 31. oktobra 2004. za sudije parničare; od 11. do 14. novembra 2004. za advokate i od 11. do 19. decembra 2004. za zaposlene u državnim organima.

Ovaj projekat je omogućio da Centar objavi svoj prvi udžbenik međunarodnog javnog prava, prvenstveno namenjen praktičarima (sudijama, tužiocima, advokatima), ali i studentima. U okviru projekta održana su četiri seminara o nacrtu udžbenika koji su poslužili autorima da prilagode tekst zahtevima budućih korisnika. Na seminarima su učestvovali i domaći i strani stručnjaci koji su opširno komentarisali ponuđeni tekst i davali korisne savete.

Knjiga Osnove međunarodnog javnog prava  predstavlja koncizan i praktičan vodič kroz međunarodno javno pravo sa mnogo primera iz novije prakse. Za kratko vreme,dobio je odlične prikaze u više listova i časopisa. Udžbenik predstavlja osnovnu literaturu na predmetu Međunarodno javno pravo i evropsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Takođe, ova knjiga je osnovni materijal na Specijalističkim studijama humanitarnog i prava ljudskih prava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Pored udžbenika, štampana je i Zbirka dokumenata u kojoj se nalaze svi važniji međunarodni dokumenti koji su korisni studentima i praktičarima.