Migrantsko-izbeglička kriza u državama Zapadnog Balkana

30. avgust 2016.

Donator: OXFAM Italia i UN Women

Trajanje: avgust 2016 – oktobar 2016

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru ovog projekta sproveo istraživanje o položaju žena i devojčica izbeglica i migrantkinja posle zatvaranja tzv. balkanske izbegličke rute, čiji su glavni nalazi predstavljeni na dva okrugla stola u Beogradu i Subotici. Beogradski centar je izradio i pravnu analizu Zakona o azilu u smislu odredaba koje se tiču rodne ravnopravnosti, koja je predstavljena na okruglom stolu u Kući ljudskih prava i demokratije uz učešće organizacija civilnog društva koje se bave pravima žena i zaštitom izbeglica.