Mogućnosti finansiranja i kontrola trošenja sredstava iz budžeta Republike Srbije namenjenih borbi protiv trgovine ljudima

9. januar 2004.

Donator:  Katolička služba pomoći
Trajanje projekta: juni – decembar 2004

Cilj ovog projekta bilo je promovisanje transparentnosti rada državnih ograna prema civilnom društvu kao i pokušaj da se utiče na vladu da od sredstava koja se izdvajaju za borbu protiv trgovine ljudima jedan deo bude usmeren na aktivnosti nevladiniog sektora. Napravljena je uporedna analiza i pokazano je da po pravilu sredstva koja se dodeljuju nevladinom sektoru transparentno troše i da akcije koje nevladine organizacije preduzimaju daje rezultate.Ustanovljeno je da borba protiv trgovine ljudima još uvek nije prioritet u zemljama u regionu. Istraživanje je trebalo da pokaže kolika su sredtva u budžetu izdvajaju za borbu protiv trgovine ljudima i u tom cilju su prikupljane informacije od svih relevantnih ministarstava: pravde, unutrašnjih poslova, ljudskih i manjinskih prava, rada i socijalne politike. Informacije su prikupljane i od međunarodnih i domaćih NVO.

Izveštaj koji je bio rezultat ovog istraživanja sadrži pregled međunarodnih standarda i propisa u ovoj oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, analizu domaćih propisa i nacionalnog akcionog plana za brobu protiv trgovine ljudima i njegov status u odnosu na ostale nacionalne strategije koje se odnose na manjine, Rome, mlade. Konačno, u poslednjoj glavi ponuđeni su zaključci i preporuke povodom mera koje treba preduzeti kako bi stvorili uslovi za alokoaciju sredstava tako da što više novca iz bužeta bude usmereno na borbu protiv trgovine ljudima.