Monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji

9. januar 2006.

Donator: Fond za otvoreno društvo
Trajanje projekta: januar – decembar 2006

Aktivnosti Fonda za otvoreno društvo su u periodu od 2003. do 2005. godine, znači i pre realizacije ovog projekta, bile usmerene na pripremu države i jačanje kapaciteta državnih organa Republike Srbije za vođenje pregovora sa EU o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Fond je podržavao je edukativne programe, učestvovao u izradi Strategije Republike Srbije za pristupanje EU i lobirao za bolji položaj Srbije u strukturama EU. Pošto su pregovori sa Evropskom unijom o zaključenju SSP od početka 2006. godine postali najznačajniji politički proces, čiji je uspešan ishod od najvećeg interesa za građane Srbije, Fond za otvoreno društvo je organizovao grupu nevladinih organizacija i pojedinaca da prate sprovođenje Nacionalne strategije. Osnovni kriterijum za procenu reformskih kretanja bio je stepen ispunjavanja zahteva za sprovođenje reformi u pojedinim oblastima koje su definisane u Studiji o izvodljivosti.

Monitoring procesa pregovaranja SSP-a trebalo je da doprinese da se na što objektivniji način proceni sposobnost države i društva da obezbede realne uslove za kontinuiran ekonomski rast i demokratski razvoj i da se preduzmu neophodna prilagođavanja i uspostave neophodni mehanizmi za blagovremeno i efikasno sprovođenje reformskih politika, kao i da se izgradi i ojača društveni konsenzus o potrebi pro-evropskog i demokratskog razvoja Srbije u interesu svih njenih građana. Ove aktivnosti omogućile su stavljanje kapaciteta civilnog društva u funkciju razvoja zemlje i ostvarivanja interesa građana.

Beogradski centar je u toku realizacije ovog projekta pratio nekoliko oblasti i nalaze do kojih je došao izneo u izveštajima koji su postali sastavni deo izveštaja Fonda za otvoreno društvo. U delu projekta koji se bavio istraživanjem o kapacitetima države za ispunjavanje preuzetih obaveza i posebno nezavisnih tela, Centar je pratio kapacitete i osposobljenost, predlaganje i izbor članova nezavisnih tela, njihovu efikasnost i uslove rada (Poverenika za informacije od javnog značaja i Ombudsmana (na nivou RS i APV). Takođe su izrađeni izveštaji koji su se ticali poštovanja standarda u oblasti ljudskih prava i posebno o primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (naročito pravu na suđenje u razumnom roku, član 6 EKLJP), zabrani torture, dostupnosti Evropskog suda za ljudska prava i položaju i ulozi Suda državne zajednice, antidiskriminacionim merama (donošenje zakona o zabrani diskriminacije i  zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom), slobodom izražavanja i pravom na informisanje (dekriminalizacija klevete, ukidanje zabrane distribucije informacija). Analize su izrađene po jedinstvenoj metodologiji koja je obuhavtila ocenu postojećeg stanja, razloge zbog kojih pojedine institucioje ne funkcionišu ili ima zastoja u radu. Analize sadrže i predloge mera neophodnih da se stanje usaglasi sa obavezama koje je država preuzela.