Monitoring rada sudova i drugih državnih organa – inicijative za unapređenje zakonodavstva i prakse

9. januar 2008.

Donator: Institut za održive zajednice/Institute for Sustainable Communities (ISC)  

Trajanje projekta: mart 2008 – mart 2009

Projekat je implementiran u četiri stadijuma u periodu od marta 2008. do marta 2009. Prva dva stadijuma bila su posvećena praćenju rada sudova i drugih državnih organa u oblastima zabrane diskriminacije, nasilja u porodici, borbi protiv organizovanog kriminala i suđenjima za ratne zločine, koje je Beogradski centar započeo još 2006. godine . U sledeće dve faze projekta radna grupa dugogodišnjih eksperata, je na osnovu rezultata monitoringa koji su vršili saradnici Centra u oblastima zabrane diskriminacije, nasilja u porodici, borbi protiv organizovanog kriminala i suđenjima za ratne zločine izradila četiri izveštaja.Ekspertsku grupu činili su Radmila Dragičević-Dičić, sudija Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Okružnog suda u Beogradu, Vladimir Đerić, advokar, profesor Vojin Dimitrijević, i dr Vesna Petrović. Članovi ekspertske grupe su, uz pomoć saradnika Centra koji su vršili monitoring, izradili izveštaje i preporuke za zakonske izmene i unepređenje prakse u navedene četiri oblasti. Prilikom izrade ovih izveštaja vodilo se računa o tome da izmene postojećeg zakonodavstva ili usvajanje novih zakona u relevantnim oblastima, treba da doprinese većoj efikasnosti rada državnih organa, na prvom mestu sudova i tužilaštava.

U četvrtoj fazi projekta izveštaji radne grupe su predstavljeni stručnoj javnosti na okruglim stolovima održanim u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Okrugli stolovi organizovani su u cilju prikupljanja komentara i kritika stručnjaka na sadržaj izveštaja radne grupe. Učesnici u diskusijama bili su sudije, tužioci i zaposleni u drugim državnim organima sa nadležnostima u ovim oblastima, profesori prava i srodnih nauka, predstavnici medija i civilnog sektora.

Primedbe i sugestije iznete tokom debate na okruglim stolovima pomogle su u formiranju konačnih zaključaka radne grupe i izradi konkretnih predloga za imene zakona i zakonskih predloga u ovim oblastima. Rezulatati rada ekspertske grupe su potom predstavljeni predstavnicima političkih partija koje su zastupljene u Parlamentu i predstavnicima Ministarstva pravde. Među krajnjim rezultatima projekta su i izmene koje su se našle na glasanju u samoj Skupštini. Na primer kada je 26. marta 2009. godine donet dugo iščekivani Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen je i amandman na član 22 i uvedeno je zdravstvo stanje kao dodatni osnov diskriminacije.

Dodatni trening je finansiran iz Training Voucher Found-a

Dvodnevni seminar za trening budućih monitora organizovan je za 15 mladih pravnika i sudenata prava, polaznika Škole ljudskih prava Beogradskog centra. Polaznici seminara su stekli znanja o tehnikama monitoring rada državnih organa, ali su takođe proširili svoja znanja u oblastima  zabrane diskriminacije, nasilja u porodici, borbi protiv organizovanog kriminala i suđenja za ratne zločine.