Nakon demokratskih promena 2000. godine u Srbiji su stvoreni uslovi za razvoj tržišne ekonomije, parlamentarne demokratije uz vladavinu prava i puno poštovanje ljudskih prava. U vezi sa ovakvim tranzicionim usmerenjem koje je Srbija zauzela jedna od najvažnijih stavki, neophodna za dalji uspešan razvoj zemlje, jeste pošteno i efikasno pravosuđe. Mišljenja smo da su organizovani kriminal, ratni zločini, nasilje u porodici i diskriminacija četiri najaktuelnije, ali i svaka na svoj način ključne oblasti pravosuđa za razvoj vladavine prava, te da se kroz praćenje tih postupaka najpreciznije može sagledati razvoj nezavisnog pravosuđa u Srbiji. Cilj projekta Centar je da doprinese osnaživanju građanskog društva i pravne struke u Srbiji kroz jačanje inicijative za zaštitu ljudskih prava, povećanje interesa za zaštitu prava pred sudovima i sprečavanje kršenja ljudskih prava.

Beogradski centar za ljudska prava je, od novembra 2006. do oktobra 2008. godine, sprovodio projekat monitoringa i izveštavanja o aktivnostima državnih institucija u Srbiji, u oblastima organizovanog kriminala, ratnih zločina, diskriminacije i nasilja u porodici. Na realizaciji projekta je radilo 12 saradnika Beogradskog centra za ljudska prava i studenata završne godine Pravnog fakulteta u Beogradu. U februaru 2008. i u istom periodu 2009. godine održana je serija okruglih stolova na kojima su predstavljeni godišnji izveštaji o rezultatima monitoringa.

Ovaj projekat su finansirali Kanadska međunarodna agencija za razvoj i Institut za održive zajednice.

Mesečne izveštaje, novinske članke i tromesečne biltene Osmatračnica možete pogledati i preuzeti na ovoj kao i na stranici preuzimanje.