Mučenje – Sud je pojasnio ovaj pojam vodeći se “intenzitetom nanete patnje”.U tom smislu sud je uložio posebne napore da razdvoji nečovečno i ponižavajuće postupanje od mučenja. Dakle osnovna razlika između dva pojma nalazi se u intenzitetu nanete patnje. Sud je naglasio da je namera tvoraca Konvencije bila da mučenje posebno osudi kao “namerno nečovečno postupanje koje prouzrokuje veoma ozbiljne i surove patnje” (videti predmet Irska protiv Ujedinjenog Kraljevstva, predstavka br. 5310/71, presuda od 8 januara 1978, stav 167).