NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih

5. јуна 2019.

proj

 

 

 

 

 

Donator:  Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) 
Trajanje projekta:  decembar 2018 – septembar 2020 

Projekat: Zapošljavanje mladih, fokusiran na društvene inovacije u oblasti zapošljivosti mladih, naglašavajući međusektorsku saradnju kako bi se obezbedila održiva rešenja za potrebe mladih.

Beogradski centar za ljudska prava realizuje projekat u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i organizacijom Empirija. 

Krajnji korisnici projekta su; mladi ljudi (18-30), sa naglaskom na NEET (osobe koje nisu u obrazovanju, radnom odnosu i obuci) i potkategorije mladih iz osetljivih NEET grupa; omladinski radnici/ce; i organizacije mladih/za mlade. Primarni institucionalni korisnici su: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstvo omladine i sporta, Nacionalna služba za zapošljavanje, Komora socijalne zaštite, Stalna konferencija gradova i opština, Razvojna agencija Srbije, itd.

 

Korisnici ovog projekta su takođe i: 

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva;
 • Centri za socijalni rad;
 • Lokalne samouprave;
 • Relevantni ključni akteri (javne i privatne institucije) koji doprinose efikasnom zapošljavanju i zapošljivosti mladih i aktivnom uključivanju u Republici Srbiji. 

 

Opšti cilj je poboljšati dugoročno zapošljavanje NEET mladih i promovisanje održive međusektorske saradnje na lokalnom nivou, prema preduzetničkim mehanizmima zasnovanim na inkluzivnoj zajednici.

 

Specifični ciljevi su sledeći:

1) Osnažiti lokalne aktere (centre za socijalni rad; lokalne samouprave; lokalne ogranke Nacionalne službe za zapošljavanje; organizacije civilnog društva) kako bi se pružile efikasne i poboljšane usluge za NEET mlade.

2) Povećati kompetencije NEET mladih za aktivno uključivanje na tržište rada.

3) Unaprediti međusektorsku saradnju i politička rešenja u pogledu stvaranja inkluzivnog radnog mehanizma.

Tokom 21-mesečnog perioda, projekat će postići sledeći opšti cilj: Unaprediti dugoročnu zapošljivost NEET omladine, mladih ljudi koji nisu u obrazovanju, radnom odnosu i obuci, i promovisati održivu međusektorsku saradnju na lokalnom nivou, u smeru preduzetničkih mehanizama zasnovanih na inkluzivnoj zajednici. Aktivnosti projekta usmerene su ka stvaranju inkluzivnih preduzetničkih mehanizama i stimulativnog okruženja za mlade. Saradnja između aktera politika za mlade i sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama će se pokrenuti kako bi se postigli bolji uslovi za zapošljavanje mladih ljudi koji se suočavaju sa različitim preprekama.

 

UTICAJ I ISHODI

Pozitivan uticaj na primarne institucionalne korisnike:

 • Lokalni akteri (centri za socijalni rad; lokalne kancelarije za mlade, lokalne grane Nacionalne službe za zapošljavanje za aktivnosti na terenu) biće osnaženi za efikasniji i sinergičniji rad na aktivnom uključivanju mladih iz ugroženih grupa;
 • Uspostaviće se kontinuirana međusektorska saradnja na lokalnom nivou;
 • Nacionalnim akterima će se pružiti preporuke za politike u pravcu jačanja zapošljivosti NEET mladih u smislu podsticajnog okruženja za preduzetništvo, zasnovanog na participativnom pristupu;
 • Metodologije informisanja i efektivne intervencije biće unapređene, čime će se smanjiti vreme i resursi koji su potrebni da bi se došlo do NEET omladine i da bi se sprovele intervencije usmerene na poboljšanje njihovog položaja. 

 

Pozitivan uticaj na krajnje korisnike tokom dužeg perioda će biti dokazan kroz:

 • Povećanje kapaciteta mladih iz osetljivih grupa radi aktivnog uključivanja na tržište rada;
 • Sticanje visokostručnog mentorskog radnog iskustva NEET mladih;
 • Razumevanje karakteristika NEET mladih u Srbiji, njihovih potreba i faktora rizika koji će pomoći u budućim prevencijama. 

 

Pozitivni rezultati o krajnjim korisnicima: 

 • Biće uspostavljen inkluzivni preduzetnički mehanizam u okviru pet zajednica u obliku Community hub-ova;
 • Mladi ljudi koji će steći preduzetničke veštine biće ohrabreni za osnivanje biznisa, što stvara preduslove za dugoročno zapošljavanje u lokalnim zajednicama obuhvaćenih akcijom;
 • Mladi ljudi iz osetljivih grupa će povećati kapacitete za aktivno uključivanje na tržište rada, dobiće visokokontaktno mentorsko radno iskustvo i biće informisani o mogućnostima koje su dostupne u tom pogledu. 

 

Projekat kroz brojeve: 

 • Četiri različite istraživačke metode će se koristiti za prikupljanje podataka u pet regiona u Srbiji, što će rezultirati prvim sveobuhvatnim izveštajem o NEET mladima;
 • Biće održano najmanje pet sastanaka sa donosiocima odluka u ovoj oblasti;
 • 30 predstavnika omladinskog civilnog sektora će biti obučeno;
 • 30 predstavnika lokalnih institucija će biti obučeno;
 • 100 lokalnih aktera iz pet regija u Srbiji će biti umreženo;
 • Pet sporazuma o međusektorskoj saradnji će biti potpisano;
 • 25 ponuđenih usluga u pet regiona od strane privatnog, javnog i civilnog sektora će biti uspostavljeno i ponuđeno kroz Community hub-ove;
 • 100 mladih iz osetljive NEET grupe će proći treninge jačanja kapaciteta;
 • 15 programa mobilnosti za stažiranje NEET mladih će biti realizovano;
 • Komuniciranjem ciljeva projekta će se doseći do 500 000 pripadnika ciljnih grupa;
 • Jedna web-platforma će biti razvijena;
 • Jedna kampanja javnog zagovaranja će biti pokrenuta;
 • 100 nacionalnih ključnih aktera će učestvovati na završnom događaju projekta.

 

Projekat direktno doprinosi ostvarenju nacionalnih i evropskih strateških dokumenata u vezi sa zapošljavanjem mladih.            

koms