Nedopustivi pritisci javnog tužilaštva na instituciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

23. mart 2017.

14860497261

Beogradski centar za ljudska prava izražava veliku zabrinutost povodom pritisaka i ugrožavanja nezavisnosti institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao i učestalog odbijanja javnog tužilaštava da postupi po njegovim rešenjima.

Poslednji u nizu postupaka javnog tužilaštva kojim se ugrožava nezavisnost institucije Poverenika je dopis koje je Više javno tužilaštvo u Beogradu uputilo Povereniku u kojem se ističe da će tužilaštvo razmotriti da li su nedonošenjem odluke po žalbi u zakonskom roku od 30 dana ostvarena obeležja nekog krivičnog dela. Beogradski centar za ljudska prava smatra da je ovakva vrsta pritiska na nezavisnu instituciju nedopustiva u pravno uređenim državama i da predstavlja narušavanje pravnog poretka i principa vladavine prava. Javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti stoga, upućivanje obaveštenja da će tužilaštvo razmotriti da li je svojim postupanjem Poverenik ostvario obeležja nekog krivičnog dela može da se okarakteriše samo kao opomena ili pretnja, što svakakao ne spada u Ustavom i zakonom propisana ovlašćenja tužilaštva.

Pored toga, u mnogo slučajeva, a posebno onima za koje postoji veliko interesovanje javnosti, kao što su slučaj „Savamala“ i „pad helikoptera“, javno tužilaštvo je odbilo da dostavi tražiocima informacije koje se odnose na njegov rad i postupanje u određenim predmetima. Čak i posle sprovedenog postupka po žalbama u kojima je Poverenik utvrdio neosnovanost odbijanja dostavljanja informacija i donošenja rešenja kojima se nalaže da dostavi tražene informacije, tužilaštvo to nije učinilo. Poverenik je u tri slučaja u kojima su tražene informacije vezane za slučaj „Savamala“ izrekao novčane kazne javnom tužilaštvu zbog nepostupanja po njegovom nalogu. Takođe i u slučaju „pad helikoptera“ javno tužilaštvo nije postupilo po nalogu Poverenika da dostavi tražene informacije.

Iako osporavanje rešenja Poverenika tužbom i pokretanje upravnog spora, što je tužilaštvo koristilo u čak 28 slučajeva, predstavlja zakonom predviđenu mogućnost treba istaći da ova činjenica ne opravdava nepostupanje po nalogu Poverenika jer je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predviđeno da su njegova rešenja konačna, izvršna i obavezujuća.