Milivoj Despot2002. godina – dr Milivoj Despot, stručnjak za humanitarno pravo i bivši sudija Vrhovnog vojnog suda Jugoslavije

Roden je 14. januara 1920. godine u Mandaiini, kraj Šibenika. Gimnaziju je završio u Šibeniku (1939), diplomirao na Pravnom fakuttetu u Beogradu (1954), i stekao doktorat pravnih nauka Beogradskog univerziteta (1965). Učestvovao je u Narodno-ostobodilačkoj borbi od 1943, i ostao u JNA do 1981.godine, kada je penzionisan. Od 1953 do 1956. godine bio je glavni urednik novina Front, a od 1956 do 1957. godine, glavni i odgovorni urednik novina Narodna Armija. Od 1957. godine bio je načelnik Odseka za međunarodno pravo u Pravnoj službi Drzavnog sekretarijata za narodnu odbranu i istovremeno sekretar Mešovite komisije pomenutog sekretarijata i Državnog sekretarijata za inostrane poslove u vreme izrade Uputstva oružanim snagama Jugostavije o primeni međunarodnog ratnog prava. Jedan je od autora tog uputstva. To je vreme u kojem se opredeljuje za međunarodno pravo i posebno za humanitarno pravo u oblasti medunarodnog prava oružanih sukoba. Od 1961. godine je u vojnom pravosuđu, a od 1964. do 1981. godine je bio sudija Vrhovnog vojnog suda.

Bio je učesnik Diplomatske konferencije eksperata za međunarodno humanitarno pravo (1971/1972), održane u Ženevi i predstavnik Jugostavije u Komitetu za nemeđunarodne oružane sukobe na Diptomatskoj konferenciji o reafirmaciji i razvoju medunarodnog humanitarnog prava u oružanim sukobima, koji je radio na izradi teksta Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije iz 1949. godine (1974/1977). Predavao je na postdiplomskim studijama na pravnim fakultetima u Zagrebu (1970-73) i Ljubljani (1976). Jedan je od osnivača Centra za antiratnu akciju, Evropskog pokreta za Jugostaviju i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, saradnik Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, član Saveta Beogradskog centra za ljudska prava, član Svetskog udruženja za međunarodno pravo (International Law Association), i Jugostovenskog udruženja za međunarodno pravo.

Objavio je sam ili kao koautor više knjiga i članaka, među kojima se posebno ističu
radovi posvećeni ljudskim pravima i međunarodnom humanitarnom pravu. Još Knjiga Čovječnost na bojnom polju (Pregled suvremenog međunarodnog humanitarnom prava oružanih sukoba) objavljena je 1989. godine. Knjiga Međunarodno humanitarno pravo – razvoj-primena-sankcije, koju je priredio i koautor je sa Konstantinom Obradovićem i Milanom Šahovićem objavljena je 2002. godine. Zapaženi članici dr. Despota su Omisivna krivična dela kao ratni zločini (1996), Humanitarno pravo – savremena teorija i praksa (1997), i Haški tribunal, naš nesporazum sa svetom (2001).

Milivoj Despot je preminuo u Beogradu 26. avgusta 2005. godine i sahranjen je u Sloveniji, Mariboru, na groblju Pobrežje.