Obrazovanje iz oblasti ljudskih prava za savetnike i saradnike u Vrhovnom sudu Srbije

15. februar 2008.

Donor: Balkanski fond za demokratiju/The Balkan Trust for Democracy
Trajanje projekta: septembar 2008 – oktobar 2009

Važna aktivnost Beogradskog centra za ljudska prava, od osnivanja 1995. godine do danas, bilo je obrazovanje sudija u oblasti ljudskih prava kao osnovni preduslov za uspostavljanje vladavine prava i punu zaštitu prava pred sudovima. Verujući da kvalitet presuda Vrhovnog suda Srbije ne zavisi isključivo od sudija već u velikoj meri od saradnika i savetnika u ovom sudu koji pomažu sudijama, u radu Centar je organizovao seriju predavanja za saradnike i savetnike u Vrhovnom sudu Srbije. Oni su često i mnogo važniji za donošenje odluka jer su oni ti koji pripremaju slučajeve koji se rešavaju pred Vrhovnim sudom Srbije.Cilj projekta je bio da se podrži reforma pravosuđa u Srbiji organizacijom seminara za saradnike i savetnike u Vrhovnom sudu Srbije i da se na taj način unaprede presude koje ovaj sud, sud poslednje instance, donosi i svojim presudama ustanovljava praksu ostalih, nižih, sudova. U toku trajanja projekta organizovano je deset seminara za savetnike koji rade u sva tri odelenja Suda (upravno, krivično i parnično). Učesnici su analizirali presude Evropskog suda za ljudska prava i njihov uticaj na praksu sudova u Srbiji. Program se sastojao od osnovnog kursa o primeni međunarodnog prava, u prvom redu međunarodnih ugovora o ljudskim pravima u domaćoj praksi u skladu sa ustavnom odredbom i mogućnostima da se oni direktno primenjuju na slučajeve u sudovima. Posebna pažnja je posvećena pravu na pravično suđenje (član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima) i zahtevima za suđenje u razumnom roku, što je postao sistemski problem za srpsko pravosuđe. Jedan seminar je bio posvećen tumačenju člana 13 Evropske konvencije (pravo na delotvoran pravni lek). Specijalizovani kurs je organizovan o članu 5 Evropske konvencije, posebno u vezi sa lišavanjem slobode i standardima u toj oblasti i o pravu na imovinu.