Međunarodne i nacionalne konferencije

Od svog osnivanja Beogradski centar je nastojao da pruži doprinos razmeni stavova relevantnih stručnjaka o aktuelnim temama značajnim za razvoj ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u Srbiji i regionu.

U vremenima kada su zvanične institucije, mediji i akademske zajednice često bile zatvorene ili nedostupne za teme vezane za ljudska prava ili druga pitanja od presudnog značaja za reformu srbijanskog društva, ali i uvek kada je za to postojala prilika ili interesovanje, Centar je organizovao konferencije iz oblasti kojima se bavi, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou.

Međunarodne i regionalne konferencije Centar je organizovao u saradnji sa organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, univerzitetima i međunarodnim organizacijama.

 • Prava izbeglica i raseljenih lica i borba protiv nekažnjavanja i zaborava kršenja ljudskih prava u državama sukcesorima SFR Jugoslavije, Beograd, 26 – 29. septembar 1996. (u saradnji s Međunarodnom federacijom društava za ljudska prava, Pariz)
 • Prava deteta u SR Jugoslaviji, Beograd, 31. oktobar – 2. novembar 1996.
 • Pravo oružanih sukoba – teorija i praksa, Beograd, 15 – 17. novembar 1996.
 • Obrazovanje u oblasti ljudskih prava u SR Jugoslaviji, Beograd, 18 – 21. april 1997.
 • Kulturna prava, Beograd, 22 – 24. novembar 1998.
 • Ekonomska i socijalna prava: Finansiranje socijalnih rashoda – Javna potrošnja i socijalni transferi, raspodela dohodaka i siromaštvo u SR Jugoslaviji, Kotor, 13 – 16. juna 1998.
 • Sindikalna prava i nezaposlenost, Palić, 12 – 14. septembar 1998.
 • Žene i socijalna politika – Prava žena, porodice i prava deteta, Beograd, 15 – 16. novembar 1998.
 • Konferencija o usklađenosti zakona i prakse SR Jugoslavije sa zahtevima Evropske konvencije o ljudskim pravima i drugim evropskim standardima, 16 – 17. februar 2001. (u saradnji sa Savetom Evrope).
 • Konferencija o predlogu novog Ustava Srbije sačinjenog od strane nezavisne grupe eksperata Beogradskog centra za ljudska prava, Beograd, 22. septembar 2001.
 • Demokratska kontrola oružanih snaga: Uloga Parlamenta, medija i Akademije, Beograd, 25 – 27. oktobar 2001. (u saradnji sa Saveznom akademijom za bezbednosnu politiku, Bon)
 • Uloga međunarodne zajednice nakon završetka jugoslovenske krize – uspostavljanje mira i poštovanja ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije – godišnja konferencija asocijacije instituta za ljudska prava, (Beograd, 7 – 9. septembar 2007. ).
 • Zaštitnici prava – regionalni seminar za sudije i socijalne radnike, Sarajevo, 19. oktobar 2007.
 • Treća godišnja konferencija o bezbednosti, terorizmu i organizovanom kriminalu na prostoru zapadnog Balkana, Beograd 2 – 4. oktobar 2008. (u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava i ETC Grac).
 • Uticaj međunarodnih sudova na postupke pred nacionalnim sudovima (DOMAC), Beograd, 19 – 20. Novembar 2009. (u saradnji sa DOMAC i Misijom OEBS-a u Srbiji)
 • Nasleđe Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i društva na prostoru bivše SFRJ, Beograd, hotel Zira, Ruzveltova 35, 16. decembar 2010.
 • Pravno i društveno naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodna konferencija, Zagreb, 24. Februar 2011.
 • Nasleđe Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i društva na prostoru bivše SFRJ, Sarajevo , 11. April 2011.
 • Ostvarivanje prava na samoopredeljenje: kako izbeći konflikt? Beograd, 18 i 19. novembra 2011.