Okrugli stolovi, debate i predavanja

Od samog nastanka 1995. godine, Beogradski centar je organizovano okrugle stolove, debate i predavanja iz oblasti ljudskih prava. Centar je svoje aktivnosti prilagođavao važnim situacijama u kojima su se zemlja i društvo nalazili, pa su osim pitanjima ljudskih prava, brojni okrugli stolovi i predavanja bili posvećeni raznorodnim temama koje su u određenim trenucima bile od šireg društvenog značaja.

Tako su, između ostalih, teme okruglih stolova i predavanja bile: ksenofobija, položaj izbeglica, privatizacija i denacionalizacija, spoljna politika SRJ, nezavisnost sudija, primena ekonomskih i socijalnih prava, Haški tribunal, položaj manjina, humanitarna intervencija, suočavanje s prošlošću, slučajevi u kojima je SRJ (SCG) bila stranka pred Međunarodnim sudom pravde, praksa Evropskog suda za ljudska prava od značaja za SCG, predrasude i diskriminacija, govor mržnje, članstvo SRJ u UN, Stalni međunarodni krivični sud, suđenja pred domaćim sudovima za organizovani kriminal, ratne zločine, diskriminaciju i nasilje u porodici, evropske integracije i reforma krivičnog zakonodavstva.

Pored domaćih eksperata, na okruglim stolima i predavanjima su učestvovali mnogi strani stručnjaci, koji su svojim iskustvom mogli dodatno da doprinesu razvoju diskusije. Među njim su bili i profesori Gudmundur Alfredsson (Institut Raul Wallenberg), Jochen A. Frowein (direktor Instituta Max Planck za međunarodno i uporedmo javno pravo u Hajdelbergu), Andreas Zimmerman (direktor Instituta Walter Schücking za međunarodno pravo u Kilu) Glenn Bowman (Univerzitet Kent), Adam Roberts (Oksfordski univerzitet), Kevin Boyle (Univerzitet Eseks), Brian Simpson i Steven Ratner (Univerzitet Mičigen), Nuala Mole (Centar AIRE u Londonu), Manfed Nowak (Institut Ludwig Bolzmann u Beču) i mnogi drugi.

 • Obeležavanje granica zajednica: ksenofobija, plu­ralizam i mogućnost za demokratiju, Prof. Glen Boumen, Univerzitet Kent u Kentenberiju, Velika Britanija; Beograd, 13. novembar 1995.
 • Suočavanje našeg društva s ljudskim pravima, Prof. Vojin Dimitrijević, dr Božidar Jakšić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd i dr Džuli Mostov, Univerzitet Dreksel u Filadelfiji, S.A.D.; Beograd, 10. decembar 1995.
 • Ljudska prava u Dejtonsko–Pariskom sporazumu, mr Vesna Petrović; Beograd, 15. januar 1996.
 • Ljudska prava: međunarodni i nacionalni izazovi, Hose Ajala Laso, Visoki komesar za ljudska prava Ujedinjenih nacija, Ženeva; Beograd, 10. maj 1996.
 • Problem ljudskosti u XX veku, Prof. Andrej Mit­rović, Filozofski fakultet, Beograd, 11. decem­bar 1996.
 • Pravo na udruživanje u sindikate i pravo na štrajk u SRJ, Prof. Borivoje Šunderić, dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije, Slobodan Šoškić, advokat, Ljubica Hadži Dinić, sidnikat Javnog preduzeća PTT Srbije, Gordana Petrović, Inicijativni odbor štrajka prosvetnih radnika; Beograd, 12. mart 1997.
 • Ljudska prava i humanitarna akcija u savremenim međunarodnim odnosima,  Prof. Adam Roberts, Oksford, Velika Britanija; Beograd,  25. mart 1997.
 • Okrugli sto o izveštajima Specijalnog izvestioca za bivšu Jugoslaviju, gospođe Elizabet Ren i komentarima vlade SRJ na te izveštaje; Beograd, 29. april 1997.
 • Okrugli sto o izveštajima Specijalnog izvestioca za bivšu Jugoslaviju, gospođe Elizabet Ren i komentarima vlade SRJ na te izveštaje; Beograd, 22. maj 1997.
 • Nezavisnost sudija, Džon Daud, sudija Vrhovnog suda države Novi Južni Vels, Australija; Beograd, 16. januar 1998.
 • Ustavne pretpostavke za demokratsku Srbiju, Prof. Lidija Basta, Institut za federalizam, Fribur, Švajcarska, Prof. Dragoljub Popović, Pravni fakultet, Prof. Zoran Tomić, Pravni fakultet, Prof. Vesna Rakić Vodinelić, Pravni fakultet; Beograd, 25. februar 1998.
 • Politika i ljudska prava, Prof. Shlomo Avineri; Beograd, 8. april 2000.
 • Okrugli sto kao miran put ka tranziciji, Dr. Zely Zhelev; Beograd, 3. maj 2000.
 • Regionalizacija i decentralizacija – španski model, Prof. Carlos Flores; Beograd, 2. novembar 2000.
 • “Novi Zakon o izvršnom postupku i problemi u njegovoj primeni”, Leposava Karamarković, sudija; Čačak, 17. novembar 2000.
 • “Novi Zakon o izvršnom postupku i problemi u njegovoj primeni” i “Zakon o izvršenju krivičnih sankcija”, Leposava Karamarković, sudija; Radmila Dragićević – Dičić, sudija; Jovan Stanojević, sudija; Požarevac, 24. novembar 2000.
 • “Uloga sudova u izbornom procesu”, Vida Petrović – Škero, sudija; Gordana Mihajlović, sudija; Niš, 15. decembar 2000.
 • “Zaštita autorskog i srodnih prava i naknada štete u okviru ovih prava”, Neda Antonić, sudija; Ravijojla Kastratović, sudija; Beograd, 26. decembar 2000.
 • Mogućnosti demokratskog razvoja Srbije, Beograd, 17. januar 2001. (u saradnji sa beogradskom kancelarijom OSCE/ODIHR)
 • „Položaj žena u društvu – ravnopravnost u pravima i dužnostima u vezi sa brakom i porodicom « i » Neuspeh privatizacije u SR Jugoslaviji“, Jelisaveta Vasilić, sudija; Sanja Lekić, sudija; Mirjana Pavlović, sudija; Kraljevo, 26. januar 2001.
 • „Javno beležništvo kao doprinos efikasnijem radu sudova“, Leposava Karamarković, sudija; Novi Sad, 2. februar 2001.
 • „Reforme krivičnog postupka potrebne za obezbeđenje ljudskih prava tokom pritvora, u pretkrivičnom postupku i tokom suđenja“, Ivan Bajazit, sudija; Dusan Slijepčević, sudija; Goran Čavlina, sudija; Kraljevo, 16. februar 2001.
 • „Uklanjanje štetnih posledica prethodnih zakona o imovini” i „Pravo na mirno uživanje imovine u SR Jugoslaviji”, Vlastimir Janković, sudija; Gordana Mihajlović, sudija; Zrenjanin, 23. mart 2001.
 • Stručna rasprava: Ustavne osnove za preuredjenje odnosa izmedju Srbije i Crne Gore, Beograd, 24. mart 2001.
 • “Uklanjanje štetnih posledica prethodnih zakona o imovini” i “Neuspeh privatizacije u SR Jugoslaviji”, Vlastimir Janković, sudija; Jelisaveta Vasilić, sudija; Užice, 29. mart 2001.
 • Okrugli sto o pitanjima upravljanja multietničkim zajednicama, Beograd, 27. – 28. april 2001.
 • »Reforme krivičnog postupka potrebne za obezbeđenje ljudskih prava tokom pritvora, u pretkrivičnom postupku i tokom suđenja«, Ivan Bajazit, sudija; Dusan Slijepčević, sudija; Goran Čavlina, sudija; Zrenjanin, 11. maj 2001.
 • Predavanja o ljudskim pravima za samoorganizovane ženske grupe – izbeglice i raseljena lica, širom Srbije; 4. – 18. jun 2001. (u saradnji sa Danskim Savetom za Izbeglice)
 • Okrugli sto o preliminarnoj verziji priručnika o ljudskim pravima za pripadnike vojske, Beograd, 20. – 21. oktobar 2001.
 • Debate o ukidanju smrtne kazne (u saradnji sa Savetom Evrope), 28 debata od aprila do juna 2002, 15 u  Beogradu, 13 širom Srbije.
 • Okrugli sto – Istina – pomirenje – mogućnosti saradnje, Priboj, 24. maj 2003.
 • Tribine u 20 gradova Srbije – Podizanje nivoa znanja i pravne kulture – 2003/2005.
 • Okrugli sto – Prinudna mobilizacija izbeglica – pravne i psihološke posledice, Beograd, 4. april 2005. (u saradnji sa IAN)
 • Okrugli sto – Prinudna mobilizacija izbeglica – pravne i psihološke posledice, Novi Sad, 21. april. 2005. (u saradnji sa IAN)
 • Okrugli sto – Prinudna mobilizacija izbeglica – pravne i psihološke posledice, Niš, 12. maj 2005. (u saradnji sa IAN)
 • Okrugli sto – Prinudna mobilizacija izbeglica – pravne i psihološke posledice, Sremska Mitrovica, 1. jun 2005. (u saradnji sa IAN)
 • Okrugli sto – Prinudna mobilizacija izbeglica – pravne i psihološke posledice, Kragujevac, 9. jun 2005. (u saradnji sa IAN)
 • Okrugli sto – Prinudna mobilizacija izbeglica – pravne i psihološke posledice, Zrenjanin, 16. jun 2005. (u saradnji sa IAN)
 • Okrugli sto – Pravo na slobodu i bezbednost – standardi Evropskog suda za ljudska prava, Beograd, 30. januar 2008.
 • Okrugli sto – Organizovani kriminal u Srbiji, Beograd, 1 februar 2008.
 • Okrugli sto – Diskriminacija u Srbiji, Beograd, 8 februar 2008.
 • Okrugli sto – Nasilje u porodici u Srbiji, Beograd, 14. februar 2008.
 • Okrugli sto – Suđenje za ratne zločine u Srbiji, Beograd, 26. februar 2008.
 • Okrugli sto – Da li krivično zakonodavstvo i praksa prate ekonomske i socijalne promene u Srbiji, Beograd, 11. septembar 2008.
 • Okrugli sto – Kreiranje politike zaštite životne sredine u Srbiji, Beograd, 11. februar 2009.
 • Okrugli sto – Monitoring aktivnosti pravosuđa i državnih organa – inicijative za poboljšanje zakonodavstva i prakse, Kragujevac, 16.februar 2009.
 • Okrugli sto – Kako stići do efikasnog pravosuđa – Evropski standardi i domaća praksa (uz podršku Ministarstva inistranih poslova Velike Britanije, misije OEBS u Srbiji, Fonda za otvoreno društvo), Belgrade, 20. februar 2009.
 • Okrugli sto – Monitoring aktivnosti pravosuđa i državnih organa – inicijative za poboljšanje zakonodavstva i prakse, Niš, 25 februar 2009.
 • Okrugli sto – Monitoring aktivnosti pravosuđa i državnih organa – inicijative za poboljšanje zakonodavstva i prakse, Novi Sad, 25. februar 2009.
 • Okrugli sto – Suđenja za ratne zločine u Srbiji, Beograd, 26. februar 2008.
 • Okrugli sto – Monitoring aktivnosti pravosuđa i državnih organa – inicijative za poboljšanje zakonodavstva i prakse, Beograd, 27. februar 2009.
 • Okrugli sto – Pristup pravdi: delotvoran pravni lek u Srbiji, (uz podršku Ministarstva inistranih poslova Velike Britanije, misije OEBS u Srbiji i Fonda za  otvoreno društvo), Beograd, 23. jun 2009.
 • Okrugli sto – Srbija na putu ka beloj Šengenskoj listi – uloga Ministarstva unutrašnjih poslova (u saradnji sa Centrom za civilno-vojne odnose i Forumomza sigurnost i demokratiju), Beograd, 6. jul 2009.
 • Okrugli sto – Izvršenje presuda iz oblasti porodičnog prava (uz podršku Ministarstva inistranih poslova Velike Britanije, misije OEBS u Srbiji i Fonda za  otvoreno društvo), Beograd, 15. oktobar 2009.
 • Okrugli sto – Sloboda okupljanja i načela zabrane diskriminacije: domaći standardi u odnosu na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (uz podršku Vesminster fondacije za demokratiju, misije OEBS u Srbiji i Fonda za otvoreno društvo), Beograd, 23. novembar 2009.
 • Predstavljanje istraživanja stavova javnog mnjenja prema MKSJ i suđenjima za ratne zločine pred domaćim sudovima (u saradnji sa misijom OEBS u Srbiji), Hag, 24. novembar 2009.
 • Podrška civilnom društvu i uključenost u proces reforme policije – prezentacija radova na temu reforme policije (u saradnji sa Centrom za civilno – vojne odnose i Forumom za sigurnost i demokratiju), Beograd, 3. decembar 2009.
 • Predstavljanje istraživanja stavova javnog mnjenja prema MKSJ i suđenjima za ratne zločine pred domaćim sudovima (u saradnji sa misijom OEBS u Srbiji), Beogard, 8. decembar 2009.
 • Podrška civilnom društvu i uključenost u proces reforme policije – prezentacija radova na temu reforme policije (u saradnji sa Centrom za civilno – vojne odnose i Forumom za sigurnost i demokratiju), Niš, 17. decembar 2009.
 • Javna rasprava – Reforma policijeu Srbiji – pregled aktuelnih pitanja (u saradnji sa Centrom za civilno – vojne odnose i Forumom za sigurnost i demokratiju), 21. decembar 2009.
 • Podrška civilnom društvu i uključenost u proces reforme policije – prezentacija radova na temu reforme policije (u saradnji sa Centrom za civilno – vojne odnose i Forumom za sigurnost i demokratiju), Novi Sad, 17. februar 2010.
 • Okrugli sto – Novosti iz prošlosti – poznavanje istorije i stavovi građana prema događajima iz prošlosti – prezentacija istraživanja javnog mnjenja, Beograd, 20. oktobar 2010.
 • Okrugli sto – Novosti iz prošlosti – poznavanje istorije i stavovi građana prema događajima iz prošlosti – prezentacija istraživanja javnog mnjenja, Beograd, 1. novembar 2010.
 • Okrugli sto – Novosti iz prošlosti – poznavanje istorije i stavovi građana prema događajima iz prošlosti – prezentacija istraživanja javnog mnjenja, Niš, 3. novembar 2010.
 • Okrugli sto – Novosti iz prošlosti – poznavanje istorije i stavovi građana prema događajima iz prošlosti – prezentacija istraživanja javnog mnjenja, Novi Sad, 25. novembar 2010.
 • Okrugli sto – Novosti iz prošlosti – poznavanje istorije i stavovi građana prema događajima iz prošlosti – prezentacija istraživanja javnog mnjenja, Subotica, 26. novembar 2010.
 • Okrugli sto – Novosti iz prošlosti – poznavanje istorije i stavovi građana prema događajima iz prošlosti – prezentacija istraživanja javnog mnjenja, Beograd, 5. decembar 2010.
 • Predavanje – Jelena Subotić – „Otimanje pravde“– suočavanje sa prošlošću na Balkanu, Beograd, 6. decembar 2010.
 • Okrugli sto za organizacije civilnog društva – Zabrana mučenja i drugih obliga nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Beograd, 9. april 2012.
 • Okrugli sto povodom izrade pravilnika o postupanju policijskih službenika prema licima lišenim slobode – Zabrana mučenja i drugih obliga nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Beograd, 11. april 2012.
 • Okrugli sto na temu unapređivanja položaja maloletnika u sistemu izvršenja vaspitnih mera –  Zabrana mučenja i drugih obliga nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Beograd, 12. april 2012.
 • Okrugli sto na temu unapređivanja zdrastvene zaštite lica lišenih slobode – Zabrana mučenja i drugih obliga nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Beograd, 23. april 2012.
 • Okrugli sto – Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u saradnji sa COD – Centar za orijentaciju društva), Užice, 11. septembar 2012.
 • Okrugli sto – Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u saradnji sa COD – Centar za orijentaciju društva), Vranje, 13. septembar 2012.
 • Okrugli sto – Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u saradnji sa COD – Centar za orijentaciju društva), Aleksandrovac, 14. septembar 2012.
 • Okrugli sto – Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u saradnji sa COD – Centar za orijentaciju društva), Smederevska Palanka, 20. septembar 2012.
 • Okrugli sto – Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u saradnji sa COD – Centar za orijentaciju društva), Smederevo, 21. septembar 2012.
 • Okrugli sto – Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u saradnji sa COD – Centar za orijentaciju društva), Velika Plana, 23. septembar 2012.
 • Okrugli sto – Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u saradnji sa COD – Centar za orijentaciju društva), Majdampek, 25. septembar 2012.
 • Okrugli sto – Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u saradnji sa COD – Centar za orijentaciju društva), Novi Kneževac, 27. septembar 2012.
 • Okrugli sto – Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u saradnji sa COD – Centar za orijentaciju društva), Beograd, 4. decembar 2012.
 • Okrugli sto – Kvalitet azilnog postupka u Republici Srbiji – realnosti postojeće prakse i mogućnosti za unapređenje prakse i pravnog okvira (u saradnji sa grupom 484 i Beogradskim centrom za bezbedonosnu politiku), Beograd, 29. januar 2013.
 • Okrugli sto – Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji, Priboj, 20. februar 2013.
 • Okrugli sto – Preporuke nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u praksi, Novi Pazar, 21. 2. 2013.
 • Okrugli sto – Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji, Subotica, 25. februar 2013.  
 • Okrugli sto – Predstavljanje projektnih aktivnosti za 2013. i 2014. (Koalicija za ravnopravnost „Korak“) Valjevo, 11. april 2013
 • Okrugli sto – Predstavljanje projektnih aktivnosti za 2013 i 2014. (Koalicija za ravnopravnost „Korak“)  Zaječar, 16. april 2013.
 • Okrugli sto – Predstavljanje projektnih aktivnosti za 2013 i 2014. (Koalicija za ravnopravnost „Korak“)  Novi Sad, 26. april 2013.
 • Okrugli sto – Predstavljanje projektnih aktivnosti za 2013 i 2014. (Koalicija za ravnopravnost „Korak“) 31. maj 2013.
 • Okrugli sto – Mere za smanjenje zatvorske populacije – primeri dobre prakse, Beograd, 3. decembar 2014.
 • Memorijalno predavanje za prof. dr Vojina Dimitrijevića “Pravila, izbori i međunarodno pravo“, Njena ekselencija, prof. dr Rozalin Higins DBE, QC, Predsednica Međunarodnog suda pravde (2006 – 2009), Beograd, Aeroklub, 6. oktobar 2014. godine.
 •  Okrugli sto – Nacionalni saveti pre i posle izbora, Beograd, 7. oktobar 2014.
 • Okrugli sto – Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina i države u ostvarivanju prava nacionalnih manjina u oblasti kulture, Beograd, 2. decembar 2014.
 • Okrugli sto – Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja, Beograd, 23. decembar 2014.
 • Okrugli sto – Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti obaveštavanja, Beograd, 24. februar 2015.
 • Okrugli sto – Finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Beograd, 25. mart 2015.
 • Okrugli sto – Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina, Beograd, 16. april 2015.
 • Memorijalno predavanje za prof. dr Vojina Dimitrijevića “Sloboda kretanja i pitanje migracija u evropskom kontekstu“, Fausto Pokar, profesor međunaodnog javnog prava, Univerzitet Milano, Beograd, Aeroklub, 5. oktobar 2015.
 • Okrugli sto – Uloga Ustavnog suda Srbije u procesu demokratske tranzicije i konsolidacije, Beograd, 2. jun 2016.
 • Okrugli sto – Migracije u 2016. godini: programi i politike za posebno osetljive grupe izbeglica – žena i devojčica, Subotica, 28. septembar 2016.
 • Memorijalno predavanje za prof. dr Vojina Dimitrijevića “Sirija – Izazovi za međunarodni sistem zaštite ljudskih prava“, dr Kristijan Tomušat, profesor Međunarodnog javnog prava I Evropskog prava, Humbolt Univerzitet u Berlinu, 4. oktobar 2016.
 • Okrugli sto – Žene u pokretu, Beograd, 10. oktobar 2016.
 • Okrugli sto – Predstavljanje nacrta Analize odredaba Ustava kojim se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje za cilj imaju unapređenje položaja javnog tužilaštva i njegove samostalnosti, (u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji), Beograd, 14.oktobar 2016.
 • Okrugli sto – Predstavljanje nacrta Analize odredaba Ustava kojim se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje za cilj imaju unapređenje položaja javnog tužilaštva i njegove samostalnosti, (u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji), Niš, 4. novembar 2016.
 • Okrugli sto – Predstavljanje nacrta Analize odredaba Ustava kojim se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje za cilj imaju unapređenje položaja javnog tužilaštva i njegove samostalnosti, (u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji), Novi Sad, 8. novembar 2016.
 • Okrugli sto – Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije, (u saradnji sa UNHCR), Beograd, 10. novembar 2016.
 • Predstavljanje nacrta Analize odredaba Ustava kojim se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje za cilj imaju unapređenje položaja javnog tužilaštva i njegove samostalnosti, (u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji), Kragujevac, 14. novembar 2016.
 • Predavanje – Gábor Gyulai – Procena kredibiliteta zahteva za azil – unapređivanje objektivnosti procene kroz multidisciplinarni pristup (u saradnji sa Mađarskim helsinškim odborom, uz podršku Međunarodnog komiteta spasa), Beograd, 7. septembar 2017.
 • Okrugli sto – Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije – Izazovi i praksa u oblasti integracije izbeglica, Beograd, 18. decembar 2017.
 • Konsultativni sastanak organizacija civilnog društva na temu saradnje u procesu implementacije preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, (u saradnji sa Timom za ljudska prava UN i misijom OEBS u Srbiji), Novi Sad, 3.-4. april 2018.
 • Konsultativni sastanak povodom šeste sednice Saveta Vlade za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, (u saradnji sa Timom za ljudska prava UN i misijom OEBS u Srbiji), 10. april 2018. 
 • Panel diskusija – Promocija publikacije „Ljudska prava migranata i izbeglica u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na pravo na rad i pravo na obrazovanje“, Beograd, 8. maj 2018.
 • Konsultativni sastanak o Realizaciji preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava deteta (postupanje sa decom bez pratnje i razdvojenom decom van njihove zemlje porekla), Beograd, 28. jun 2018.  
 • Okrugli sto na temu uključivanja tražioca azila i lica sa odobrenim azilom u Republici Srbiji na tržište rada, Beograd, 3. jul 2018.