Beogradski centar za ljudska prava je od samog osnivanja posebnu pažnju posvetio izdavačkoj delatnosti. Budući da je osnovna delatnost Beogradskog centra obrazovanje u oblasti ljudskih prava, kao i da u vreme našeg osnivanja, 1995. godine, skoro da nije bilo literature iz ove oblasti na srpskom jeziku, jasno je bilo da obrazovnu mora da prati izdavačka delatnost. Centar je u prvih nekoliko godina rada objavio zbirke međunarodnih dokumenata na srpskom i engleskom jeziku, koje se koriste na seminarima u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava.

Vremenom se obrazovna delatnost razvila a struktura učesnika naših obrazovnih programa promenila jer je sve više pravnika, sudija, savetnika i stručnih saradnika u sudovima i tužilaštvima, advokata i javnih tužilaca učestvovalo na seminarima. To je nateralo Centar da počne da prevodi i objavljuje najvažnije presude Evropskog suda za ljudska prava i odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija. Smatrali smo da je važno da se što veći broj stručnjaka upozna s praksom međunarodnih sudskih i kvazisudskih organa kako bi se praksa naših sudova i državnih organa usaglasila s međunarodnim standardima.

Od 1995. godine Centar organizuje Škole ljudskih prava s ciljem da se što veći broj studenata i aktivista nevladinih organizacija upozna s ljudskim pravima. Pošto u to vreme nije bilo literature iz ove oblasti, Beogradski centar je počeo sa objavljivanjem udžbenika iz oblasti međunarodnog prava i ljudskih prava. Centar je preveo neke strane autore i objavio prevode stručnih knjiga kao deo literature neophodne za stručno usavršavanje na poslediplomskim ili specijalističkim studijama iz oblasti ljudskih prava.

Budući da saradnici Centra redovno prate domaće zakonodavstvo i praksu državnih organa u pogledu usaglašenosti s međunarodnim standardima važan deo izdavačke delatnosti su i godišnji Izveštaji o stanju ljudskih prava koji postoje od 1998. godine.