Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnika i pripadnica romske zajednice

16. decembar 2015.

Donator:  Ambasada Kanade u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori

Trajanje: novembar 2015 – februar 2016

Beogradski centar za ljudska prava i YUROM Centar iz Niša sprovodili su ovaj projekat s ciljem da ukažu na fenomen ranih brakova i njegov negativni uticaj na uživanje prava deteta.

Kroz ovaj projekat, partnerske oranizacije su radile na prevenciji pojave ranih brakova, oslanjajući se na obrazovanje kao bitan segment. Edukativne radionice sprovedene su u pet osnovnih škola u Beogradu, Surdulici, Nišu i Leskovcu, na kojima je učestvovalo oko 75 romskih dečaka i devojčica na kojima je ukazivano na štetnost fenomena ranih brakova. Pored toga, održane su dve konferencije u Beogradu i Nišu, kako bi se javnosti ukazalo na potrebu da se problem ranih brakova sagleda na pravi način i da se uz učešće predstavnika romske zajednice predlože adekvatne mere za prevenciju ove pojave.