Obuka advokata iz zemalja Istočne Evrope u tranziciji ( Druga faza )

25. oktobar 2003.

Donator:  Norwegian People’s Aid (NPA) 

Trajanje projekta: decembar 2001 – decembar 2004 ( druga faza : decembar 2002 – decembar 2003 )

Beogradski Centar za ljudska prava i regionalni partneri ( Centar za ljudska prava Univerziteta Sarajeva, Hrvatski Helsinski Komitet u Zagrebu i Centar za demokratiju i ljudska prava u Podgorici ( CEDEM )) su uspešno sarađivala tokom dve godine sprovođenja projekta Obuka advokata iz zemalja u tranziciji Isočne Evrope. Cilj projekta je re-edukacija iz oblasti vladavine prava, ljudskih prava i humanitarnog prava selektovanoj grupi advokata koja nije imala priliku da bude adekvatno upoznata za internacionalnom promocijom i zaštitom ljudskih prava. Učesnici su bili advokati iz državnih institucija, sudova, kao i predstavnici privatne prakse iz Bosne, Hrvatske i Srbije. Učesnici su bili izabrani na osnovu njihovog direktog učestvovanja u zaštiti ljudskih prava kao ” čuvara ” vladavine prava, kao i najbolje nosioce za širenje znanja iz ove oblasti ( predavači, univerzitetski profesori ili edukacioni treneri ). Seminari za ovu godinu imali su za cilj da prezentuju prava koja su proklamovana od strane Evropske Konvencije za ljudska prava i osnovne slobode ( ECHR ). 

Od aprila do juna, pet regionalnih seminara je bilo organizovano u svakoj zemlji ( Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Herzegovina). Svaki seminar je trajao pet dana i upoznao 24 targetovane grupe sa pravima na pravično suđenje, pravima na slobodu i zaštitu, pravima na mirno uživanje imovine, zabrane diskriminačije i zabrane torture i drugih okrutnih, nehumanih i ponižavajučih tretmana i kažnjavanja. 

Beogradski Centar je obezbedio program za seminare o ljudskim pravima. Ovo je bilo konstruisano kako bi se procenile potrebe učesnika, kao i na osnovu predloga koji su primljeni nakon prve faze projekta. U svakom programu, učesnici su bili angazovani na predavanjima, studijama slučaja, panel diskusijama i spornim slučajevima.    

Učesniči su imali mogućnost da slušaju predavanja od strane sudija Vrhovnog suda Norveške, pravnih eksperata Evropskog suda za ljudska prava, sudija iz Nezavisne sudske komisije, Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Herzegovine. Ovi eksperti su obezbedili primenu zakona iz oblasti prava, deleci njihovo iskustvo u svakodnevnoj primeni EHCR. Aspekti svakog prava prezentovani su od strane eksperata iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pruzajući svakoj grupi mogućnost za razmenu iskustva i ideja, kao i diskusiju o potencijalnim rešenjima primenjivim u regionu. 

Uspeh projekta je evaluiran kroz upitnik koji je dat popunjavan nakon svakog seminara. Sveobuhvatni zaključak učesnika seminarima, predavačima ( nacionalnim i internacionalnim ), trajanju seminara i organizačijom je izuzetno zadovoljavajući. Učesniči su dosli do zaključka da iako se pravni sistem u njihovim zemljama razlikuje, problemi su isti u oblasti zabrane i diskriminacije. Njihove preporuke su se najčešće odnosile na interesovanje na dubljim aspektima primene EHCR, potrebe za više panel diskusija i spornih slučajeva, kao i želje da čuju više regionalnih eksperata.