Očigledna neosnovanost - Predstavka ESLJP se može proglasiti neprihvatljivom usled njene očigledne neosnovanosti. Ovaj koncept je donekle kontradiktoran s obzirom da se odlučuje o prihvatljivosti predstavke a u isto vreme se ne može izbeći da se donekle uđe u suštinu spora. Do odbacivanja predstavke na osnovu ovog koncepta dolazi i kada činjenično stanje izneto u predstvci ne otkriva mešanje u uživanje prava garantovanih Konvencijom ili kada mešanje postoji ali činjenice opisane u predmetu prima facie (na prvi pogled) ne otkrivaju kršenje Konvencije. Ukoliko podnosilac predstavke izgubi status žrtve predstavka će biti odbačena pozivanjem na ovaj koncept.