Podneta inicijativa Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima člana 2. Uredbe o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja

25. mart 2020.

Beogradski centar za ljudska prava podneo je Ustavnom sudu Srbije incijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima Uredbe o  prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, donete za vreme vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije Covid-19. Inicijativa se odnosi na predviđenu mogućnost dvostrukog kažnjavanja, krivičnog i prekršajnog, lica koja prekrše zabranu.

Pomenutom Uredbom propisano je da će lice koje prekrši zabranu o ograničenju i zabrani kretanja biti kažnjeno novčano, kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara (član 1). Sporan je, međutim, član 2. ove uredbe koji propisuje da se za ovaj prekršaj može pokrenuti postupak i u slučaju da je protiv učiniocia pokrenut ili je u toku krivični postupak za krivično delo koje obuhvata obeležja tog prekršaja, “bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima”.

Iako je naredbom ministra određeno da će se nepoštovanje uvedenih zabrana kažnjavati kao krivično delo – u skladu sa Krivičnim zakonikom, a kao prekršaj – u skladu sa pomenutom uredbom, po oceni Beogradskog centra za ljudska prava nema nikakvog opravdanja da građani koji prekrše navedene zabrane budu dvostruko kažnjeni (u krivičnom postupku – za krivično delo iz člana 248. Krivičnog zakonika, a potom i u prekršajnom postupku za prekršaj iz člana 1. Uredbe), što osporeni član 2. Uredbe upravo omogućava.

Podsećamo da Ustav Srbije (član 34) i Protokol 7 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (član 4) garantuju načelo ne bis in idem, od koga se ne može odstupiti ni u vreme vanrednog stanja.

Inicijativu Beogradskog centra za ljudska prava možete pročitati ovde.