Podnošenje predstavki i izveštaja međunarodnim telima za zaštitu ljudskih prava

9. januar 2004.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: februar 2004

Ovaj seminar bio je namenjen pravnicima (advokatima, sudijama, tižiocima i dr.) iz Srbije i Crne Gore. Ratifikacijom skoro svih međunarodnih ugovora iz oblasti ljudskih prava još od strane SFRJ, Državna zajednica Srbija i Crna Gora nasledila je obaveze po ovim ugovorima. Međutim, uočeno je da nema dovoljno onih koji o obavezama države znaju dovoljno da bi međunarodnopravne obaveze bile uredno ispunjavane pa se ukazala potreba za organizacijom ovog seminara. Učesnici seminara su upoznati sa procedurom podnošenja pojedinačnih predstavki UN komitetima protiv Srbije i Crne Gore. Posebna pažnja je posvećena proceduri i praksi Komiteta za ljudska prava, Komiteta za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije i Komiteta protiv torture.

Predavači na seminaru bili su stručnjaci iz zemlje i inostranstva: Vesna Petrović (Beogradski centar za ljudska prava), Andrew McEnter (OEBS misija u Beogradu), Tatjana Papic (Beogradski centar za ljudska prava), Siniša Milatović i Carla Edelenbo (Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava u Beogradu) prof. Vojin Dimitrijević (Beogradski centar za ljudska prava), Olivera Purić (UNDP), Alan Phillip (bivši predsedavajući Savetodavnog komiteta FCNM).