Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

6. mart 2018.

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2018 – decembar 2018

Tokom 2018. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji.

Pored pružanja direktne pravne pomoći, pažnja Beogradskog centra će biti usmerena ka podizanju svesti građana i nadležnih organa o ovoj temi, na promociju novih, adekvatnih rešenja za uočene probleme, kao i na vođenje preciznih statističkih podataka o broju tražilaca azila, i prikupljanje informacija o zemljama porekla. 

Monitoring procesa donošenja odluka, kao i uvid u sve pojedinačne odluke daće jasnu sliku o stepenu poštovanja standarda ljudskih prava na čije poštovanje se Republika Srbija obavezala. Centar će periodično objavljivati pravne analize i izveštaje o sistemu azila u Srbiji, koji će biti dostupni i na sajtu www.azil.rs.

Beogradski centar nastaviće da sarađuje sa nadležnim državnim organima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti u oblasti azila putem seminara i treninga. Zagovaraćemo za promene i poboljšanje u politici organa Srbije kada je reč o pristupu postupku i funkcionisanju sistema azila, ali i mehanizmu za integraciju osoba koje su u Srbiji dobile azil.

Regionalna saradnja sa organizacijama civilnog društva koje se bave sistemima azila i migracija, posebno će biti u fokusu 2018.godine.

Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava nastaviće da, uz saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, redovno obilazi centre za azil u kojima su smešteni tražioci azila i pruža usluge besplatne pravne pomoći i savetovanja.

Saradnja sa institucijom Zaštitnika građana Republike Srbije, nastaviće se kroz Nacionalni mehanizam za prevenciju torture, koji je sprovodio aktivnosti i u oblasti zaštite prava migranata, tražilaca azila i izbeglica.