Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

9. februar 2017.

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2017 – decembar 2017

Tokom  2017. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastavio je da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila.

Pravnici Beogradskog centra za ljudska prava pravno su savetovali  3.605 tražilaca azila, i zastupali  340 lica u postupku azila u Srbiji. Od ukupno 13 dodeljenih međunarodnih zaštita u Srbiji, 11 lica su bili klijenti Beogradskog centra za ljudska prava.

Centar je periodično objavljivao izveštaje o pravu na azil, koji su dostupni i na sajtu ww.azil.rs, i pripremio godišnji izveštaj o pravu na azil za 2017.godinu.

Gostovali smo i održali predavanja na temu izbegličkog prava i sistema azila u Srbiji, na Pravnom fakultetu u Nišu, Beogradu i Fakultetu političkih nauka.

Beogradski centar nastavio je  da sarađuje sa nadležnim državnim organima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti putem seminara i treninga. U saradnji sa Pravosudnom akademijom, organizovali smo savetovanje “Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”. Ovaj događaj bio je namenjen sudijama i saradnicima Upravnog i Vrhovnog kasacionog suda kao i polaznicima Pravosudne akademije. Tokom 2017.godine, održani su i treninzi za saradnike i sudije Višeg suda, kao i za advokate koji se u svom radu susreću sa temom izbegličkom prava.

Beogradski centar nastavio je da intenzivno zagovara promene i poboljšanje u politici organa Srbije kada je reč o pristupu postupku i funkcionisanju sistema azila, ali i mehanizmu za integraciju osoba koje su u Srbiji dobile azil, budući da je ta oblast zapostavljena još od stupanja na snagu Zakona o azilu 2008. godine. Tokom 2017. godine, u saradnji sa UNHCR i drugim nadležnim organima, fokusirali smo se  na realizaciju programa i mera koje predviđa Uredba o načinu uključivanja lica kojima je priznato pravo na utočište u društveni, privredni i kulturni život Srbije, koja je usvojena u decembru 2016.godine. Povodom uključivanja u društveni, ekonomski i kulturni život izbeglica tim Beogradskog centra imao je na desetine sastanaka sa predstavnicima Komesarijata za izbeglice i migracije, predstavnika relevantnih Ministarstva kao i Nacionalne službe za zapošljavanje. Zajedno sa predstavnicima Komesarijata radilo se na pripremi individualnih planova integracije za lica koja su dobila izbeglički status u Srbiji. U decembru 2017. godine održan je okrugli sto na temu Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije – Izazovi i praksa u oblasti integracije izbeglica. Ovom prilikom razmatrane su i mogućnosti zajedničkog uticaja na poboljšanje trenutne situacije u ovoj oblasti, kao i buduće saradnje. Pored predstavnika kancelarije UNHCR i Beogradskog centra za ljudska prava govorili su i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Centra za obrazovne politike i kompanije Froneri sa kojom je ostvarena saradnja pri zapošljavanju izbeglica.

Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava nastavio je da, uz saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, redovno prati stanje u centrima za azil u kojima su smešteni tražioci azila i da ukazuje nadležnim organima, UNHCR i nevladinim organizacijama na potrebe tražilaca azila. Tim Beogradskog centra je tokom 2017.godine obavio 414 poseta centrima za azil, ali i prihvatno tranzitnim centrima u kojima su bili  smešteni tražioci azila.

Povodom Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije, 21. marta, BCHR i Liceulice otvorili su izložbu umetničkih radova inspirisanih izbeglicama. Izložba je nazvana „Umetnik iz dobrih razloga „. U junu 2017. godine,  u okviru festivala hrane za izbeglice,  koji je održan u 12 evropskih gradova, organizovali smo događaj u kome su izbeglice kuvale našim građanima. U oktobru bili smo domaćini tradicionalnom delikatesnom ponedeljku u kulturnom centru Grad. Događaj je nazvan „Prelazak granica“, a domaći su imali priliku da probaju tradicionalnu hranu i slušaju tradicionalnu muziku iz zemalja izbeglica.

U saradnji sa stručnim organizacijama i medijima, zagovarali smo za profesionalno i odgovorno izveštavanje na temu migracija i azila, i tim povodom održali treninge za mlade novinare. Saradnjom sa magazinom Vreme, objavljena su tri članka na temu kako izgleda život Srbiji ljudi koji su dobili izbeglički status.

Saradnja sa institucijom Zaštitnika građana Republike Srbije, nastavila se kroz Nacionalni mehanizam za prevenciju torture, koji je sprovodio aktivnosti u cilju zaštite prava migranata, tražilaca azila i izbeglica.