Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

5. februar 2019.

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji
Trajanje projekta: januar 2019 – decembar 2019

U 2019. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji.Uočivši potrebu za dodatnom zaštitom dece bez pratnje i unapređenje postupka azila prema potrebama ranjivih grupa, pravni tim Beogradskog centar za ljudska prava proširen je sa pravnim savetnikom specijalizovanim za prava dece. Pravni savetnik za prava dece će pružati informisanje, pravno savetovanje i podršku tokom postupka azila na način koji je prilagođen deci, a u skladu sa međunarodnim standardima.

Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da sarađuje sa nadležnim državnim organima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti u oblasti azila putem seminara i treninga. Aktivnosti zagovaranja biće preuzete u cilju poboljšanja postupanja organa Republike Srbije kada je reč o pristupu postupku azila i funkcionisanju sistema azila kao i mehanizmima za integraciju osoba koje su u Republici Srbiji dobile azil. Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava nastaviće da, uz saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, redovno obilazi centre za azil i prihvatne centre i pruža besplatno pravno savetovanje.

Pored zastupanja u postupku azila pred nadležnim organima Republike Srbije, Beogradski centar za ljudska prava će se baviti strateškim zastupanjem pred međunarodnim institucijama uključujući Evropski sud za ljudska prava i mehanizme Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava radi rešavanja sistemskih problema.

Projektne aktivnosti biće usmerene i na podizanje svesti građana i nadležnih organa o ovoj temi, na zagovaranju novih, adekvatnih rešenja za uočene probleme i prikupljanju informacija o zemljama porekla. Analiza odluka u postupku azila daće jasnu sliku o stepenu poštovanja standarda ljudskih prava na čije poštovanje se Republika Srbija obavezala. Centar će periodično objavljivati pravne analize i izveštaje o sistemu azila u Republici Srbiji, koji će biti dostupni i na sajtu www.azil.rs.

Od ove godine rad na integraciji proširen je kroz program rada sa mladim izbeglicama. Kroz zajedničke kreativne radionice mladi iz izbegličke i lokalne populacije će raditi na stvaranju animiranog filma. Cilj zajedničkih aktivnosti izbegličke i lokalne populacije je razbijanje predrasuda među mladim generacijama, pospešivanje dijaloga među različitim kulturama i ohrabrivanje mladih da budu aktivni, razvijaju svoje talente i steknu dodatne veštine.

Regionalna saradnja sa organizacijama civilnog društva sa ekspertizom u oblasti azila i migracija biće dodatno produbljena i kroz Balkanski savet za izbeglice migracije.