Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

5. februar 2019.

DonatorKancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2019 – decembar 2019

Tokom 2019. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji.

Uočivši potrebu za dodatnom zaštitom dece bez pratnje i unapređenjem postupka azila prema potrebama ranjivih grupa, u pravni tim Beogradskog centar za ljudska prava uvršten je pravni savetnik specijalizovan za prava dece. Pravni savetnik za prava dece će pružati informisanje, pravno savetovanje i podršku tokom postupka azila na način koji je prilagođen deci, a u skladu sa međunarodnim standardima.

Pored pružanja direktne pravne pomoći, pažnja Beogradskog centra će biti usmerena ka podizanju svesti građana i nadležnih organa o ovoj temi, na promociju novih, adekvatnih rešenja za uočene probleme, kao i na vođenje preciznih statističkih podataka o broju tražilaca azila, i prikupljanje informacija o zemljama porekla. 

Analiza i nadgledanje procesa donošenja odluka, kao i uvid u sve pojedinačne odluke daće jasnu sliku o stepenu poštovanja standarda ljudskih prava na čije poštovanje se Republika Srbija obavezala. Centar će periodično objavljivati pravne analize i izveštaje o sistemu azila u Srbiji, koji će biti dostupni i na sajtu www.azil.rs.

Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da sarađuje sa nadležnim državnim organima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti u oblasti azila putem seminara i treninga. Zagovaraćemo za promene i poboljšanje u politici organa Republike Srbije kada je reč o pristupu postupku i funkcionisanju sistema azila, ali i mehanizmima za integraciju osoba koje su u Republici Srbiji dobile azil.

Pored zastupanja u postupku azila pred nadležnim organima, Beogradski centar za ljudska prava će se baviti strateškim zastupanjem pred međunarodnim institucijama uključujući Evropski sud za ljudska prava i mehanizme Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava radi rešavanja sistemskih problema.

Regionalna saradnja sa organizacijama civilnog društva koje se bave sistemima azila i migracija biće dodatno produbljena kroz Balkanski savet za izbeglice.

Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava nastaviće da, uz saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, redovno obilazi centre za azil i prihvatne centre i pruža usluge besplatne pravne pomoći i savetovanja.

 

Od ove godine rad na integraciji proširen je kroz program rada sa mladim izbeglicama. Kroz zajedničke kreativne radionice mladi iz izbegličke i lokalne populacije će raditi na stvaranju animiranog filma. Cilj zajedničkih aktivnosti izbegličke i lokalne populacije je razbijanje predrasuda među mladim generacijama, pospešivanje dijaloga među različitim kulturama i ohrabrivanje mladih da budu aktivni, razvijaju svoje talente i steknu dodatne veštine.