Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

16. mart 2016.

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2016 – decembar 2016

I u toku 2016. godine, Beogradski centar za ljudska prava je uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) pružao besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila. Uprkos tome što Zakon o azilu predviđa pravo na besplatnu pravnu pomoć u postupku azila, sama država tu pomoć ne obezbeđuje, pa je na organizacijama civilnog društva da pomognu da se izbeglicama pruži pravna pomoć i informacije kao preduslov ostvarivanju prava koja su im garantovana u Srbiji.Većina izbeglica koje su evidentirane u Srbiji ne zadržava se u našoj zemlji, već nastavlja svoj put ka članicama Evropske unije koje vide kao zemlje sigurnog utočišta. Ipak, postoji i izvestan broj tražilaca azila koji se odlučuje da ostane u Srbiji bilo zbog otežanog pristupa teritoriji država članica Evropske unije bilo zbog toga što je, uz određene teškoće, moguće organizovati život u Srbiji. Beogradski centar je tokom 2016. godine zastupao 331 stranca u postupku azila dok je oko 3.000 izbeglica dobilo pravne savete u vezi mogućnosti traženja azila u Srbiji. U istom periodu Beogradski centar podneo je nekoliko predstavki Evropskom sudu za ljudska prava, kao i par ustavnih žalbi Ustavnom sudu Srbije, a u cilju zaštite prava tražilaca azila.

Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava je, uz saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, redovno pratio stanje u centrima za azil u kojima su smešteni tražioci azila i ukazivao nadležnim organima, UNHCR i nevladinim organizacijama na potrebe tražilaca azila.

Beogradski centar je intenzivno zagovarao promene i poboljšanja u politici organa Srbije kada je reč o pristupu postupku i funkcionisanju sistema azila, ali i mehanizmu za integraciju osoba koje su u Srbiji dobile azil, budući da je ta oblast suštinski zapostavljena još od stupanja na snagu Zakona o azilu 2008. godine. Beogradski centar za ljudska prava je, u saradnji sa UNHCR, aktivno nastojao da pomogne ljudima koji su dobili azil da se integrišu u srpsko društvo.

Beogradski centar je nastavio da u toku 2016. godine sarađuje sa nadležnim organima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti putem seminara, treninga i stručnih publikacija. Beogradski centar je u saradnji sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda i Prekršajnog apelacionog suda sastavio i objavio priručnik “Primena načela nekažnjavanja izbeglica u prekršajnog postupku” koji je predstavljen sudijama na četiri okrugla stola, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Takođe, Beogradski centar je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, organizovao obuku za sudije Prvog, Drugog, i Trećeg osnovnog suda kao i za Prvo, Drugo i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu na temu “Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”. Takođe, Beogradski centar održao je nekoliko obuka za nevladine organizacije i studente i učestvovao je u mnogim okruglim stolovima i međunarodnim i domaćim konferencijama na temu izgegličkog prava i aktuelnih pitanja izbeglištva.

Tokom 2016. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovalo je javne rasprave povodom izrade nacrta Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i Zakona o strancima. Beogradski centar je bio aktivno  uključen u obe javne rasprave i podneo je pisane komentare Ministarstvu unutrašnjih poslova o oba propisa. U istoj godini, a u cilju izveštavanja, zagovaranja sistemskih promena i unapređenja položaja tražilaca azila, predstavnici Beogradskog centra prisustvovali su na 96 sastanaka sa različitim domaćim i međunarodnim akterima i 46 puta su gostovali u različitim medijma. U okviru projekta objavljeno je tri periodična izveštaja o pravu na azil u Srbiji a objavljivanje i predstavljanje godišnjeg izveštaja planirano je za prve mesece 2017. godine.