Podrška izmenama legislative i unapređenje poštovanja ljudskih prava u pravosuđu u SR

15. februar 2002.

Donator: Cooperazione Italiana Nord Sud (CINS), Italija
Trajanje projekta: februar 2002 – maj 2003

U prvoj fazi realizacije projekta dvadeset troje sudija iz pet gradova u Srbiji učestvovali sun a intenzivnom kursu iz ljudskih prava. Cilj je bio da se upoznaju sa osnovnim pojmovima iz ove oblasti, da se obrazuju u meri koja bi im omogućila ne samo da koriste znanja koja steknu u svakodnevnom radu već da i sami postanu predavači na seminarima iz oblasti ljudskih prava koje bi u budućnosti organizovao ne samo Beogradski centar za čjudska prava već i državne institucije zadužene za obuku pravosudnih organa.

U drugoj fazi publikovana je knjiga koja pored uvodnih glava koje se odnose na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Evrospski sud za ljudska prava, u ostalim glavama opisuje praksu suda i sadrži opis velikog broja slučajeva rešavanih pred Evropskim sudom.

U ovoj fazi organizovan je i sastanak sa sudijama učesnicima intenzivnog kursa sa mentorima koji su imali zadatak da dodatnim predavanjima i diskusijama pojasne neka od ranijih poredavanja. Radilo se u pet manjih grupa kako bi mentori mogli da posvete dovoljno pažnje svakom od sudija i da im pomognu da pripreme predavanja koja su trebali da održe na pet seminara u jesen 2002. godine. Posebne teme su obrađene na ovim konsultacijama i to: Uvod u pravo ljudskih prava, Ljudska prava i vladavina prava, Zabrana diskriminacije u UN sistemu zaštite ljudskih prava, Humanitarno pravo – pravna regulative i osnovna načela, Međuanrodna krivična dela impostupci pred sudovima i Saradnja međunarodnih krivičnih sudova. Održane su i radionice na kojima se organizovala simulacija suđenja.

U jesen 2002. godine održano je pet vikend seminara na kojima su predavale sudije koje su učestvovale na intenzivnom kursu. Najvažniji rezultat ovog projekta je, pored obuke koja je organizovana za preko 150 sudija u Srbiji, to što je 27 sudija bilo obučeno da održi predavanje u nekoj oblasti ljudskih prava i da budu ohrabreni da nastave sa daljom edukacijom u ovoj oblasti.