Poreska reforma za ljudska prava

15. februar 2005.

Donator: Dansko ministarstvo spoljnih poslova

Trajanje projekta: novembar 2005 – mart 2006

Beogradski centar za ljudska prava, Akcija za ljudska prava iz Podgorice i Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava iz Zagreba su se, u drugoj polovini 2005. godine upustili u realizaciju projekta Poreska reforma za podršku NVO za unapređenje ljudskih prava, razvoj civilnog društva i demokratije.

Mnoge organizacije iz domena civilnog sektora, u želji da istaknu ili zadrže svoj nezavisni položaj u odnosu na državne strukture, retko ili nikada ne konkurišu za dobijanje sredstava iz opštih ili posebnih državnih fondova i drugih sličnih vidova finansiranja. Osnovna ideja ovog projekta bila je da se iznađu i predlože mogući mehanizmi za stvaranje sistema u kojem bi se finansiranje nevladinih organizacija, uključujući pre svega one koje se zalažu za unapređenje ljudskih prava, razvoj civilnog društva i demokratije, delimično zasnivalo na trajnim i održivim izvorima finansiranja na unutrašnjem planu.

Publikacija prikazuje stanje poreskog zakonodavstva, uporedna iskustva koji bi mogla biti korisna. Ova publikavije ne daje konačna i definitivna rešenja. Svi tekstovi, uključujući i predložene pravce zakonodavnih reformi, predstavljaju predlog za razmišljanje i način da se otvori ozbiljna i delotvorna javna rasprava čiji bi rezultati bili usmereni na popravljanje sadašnjeg nepovoljnog stanja.