Postupanja pripadnika policije prema građanima u kladionici „Monako“

5. jul 2010.
Izražavamo zabrinutost povodom postupanja pripadnika policije prema građanima u kladionici „Monako“ u Zemunu, u noći između 4. i 5. jula i pozivamo MUP i tužilaštvo da reaguju i na zakonom propisan način ispitaju sve činjenice u vezi sa ovim događajem. Iako se na osnovu emitovanog snimka ne može pouzdano utvrditi da li je postojao razlog za upotrebu sile, može se zaključiti da su policajci u ovom slučaju postupali u suprotnosti sa Zakonom o policiji kojim je propisano da se sredstva prinude mogu upotrebiti samo ako se na drugi način ne može izvršiti zadatak, i to suzdržano i srazmerno opasnosti koja preti zakonom zaštićenom dobru i vrednosti, odnosno težini dela koje se sprečava ili suzbija.Istim zakonom propisano da se službena palica može upotrebiti samo ako su blaži načini upotrebe sredstava prinude neuspešni ili ne jamče uspeh i da se udarci službenom palicom ne smeju nanositi u predelu glave, vrata, kičmenog stuba, grudnog koša, trbušnog zida, genitalija i zglobova, osim kao krajnja mera. Na osnovu emitovanog snimka, može se zaključiti da su i ova pravila postupanja u ovom slučaju prekršena. Dužnost je policije da u primeni svojih ovlašćenja postupa humano i poštuje dostojanstvo, ugled i čast svakog lica i druga osnovna prava i slobode. Činjenica da je neko lice izvršilac krivičnog dela ne daje pravo policijskim službenicima da prema njemu primenjuju mere koje se mogu smatrati mučenjem, surovim, nečovečnim ili ponižavajućim postupanjem ili kažnjavanjem, niti da na sebe preuzimaju ulogu kažnjavanja, namenjenu isključivo sudskim organima.

Kodeks policijske etike takođe propisuje da nikome u Ministarstvu nije dozvoljeno da naredi, izvrši, izaziva ili toleriše mučenje ili kakvo drugo surovo i nehumano postupanje, i u skladu s tim očekujemo da komisija MUP koja će ispitivati opravdanost i pravilnost upotrebe sredstava prinude to uradi na objektivan i transparentan način, izveštavajući javnost o činjenicama koje je utvrdila.

Dužnost je tužilaštva da preduzme sve potrebne mere kako bi utvrdilo da li u ovom slučaju postoje elementi krivičnog dela zlostavljanja i mučenja pošto je država obavezna da preduzima delotvorne mere radi sprečavanja i kažnjavanja ovih postupaka.

Snimak policijske brutalnosti izaziva nepoverenje građana i pokazuje da se u Srbiji država i dalje shvata i ponaša kao aparat sile i prinude, a ne kao servis građana, o čijoj bezbednosti mora da se brine.

Beogradski centar za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava

Građanske inicijative

Fond za humanitarno pravo

Komitet pravnika za ljudska prava

Helsinški odbor za ljudska prava