Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio da je Banka Intesa diskriminisala izbeglice i tražioce azila

12. jul 2021.

Logo beli 1Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je postupajući po pritužbi Beogradskog centra za ljudska prava utvrdio da je Banka Intesa a.d. Beograd učinila neposrednu diskriminaciju i povredila član 6. Zakona o zabrani diskriminacije Republike Srbije kada je odbila da otvori račune izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji. Tim postupkom banka je negativno generalizovala lica samo na osnovu njihovog državljanstva ili mesta (države) rođenja, bez da procenjuje ispunjenost zakonskih uslova za uspostavljanje poslovnog odnosa, navodi se u mišljenju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Beogradski centar za ljudska prava uputio je u aprilu prošle godine pritužbu Povereniku nakon što je Banka Intesa većem broju ljudi – izbeglicama sa odobrenim pravom na utočište, licima sa dodeljenom supsidijarnom zaštitom i tražiocima azila u Srbiji odbila da otvori račune. U pitanju su bili državljani Irana, Avganistana i Iraka koji su klijenti Centra, a kojima je banka odbila da otvori račune na osnovu njihove nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla, kao i na osnovu državljanstva. U svom mišljenju Poverenik je utvrdio da banka odbijanjem da otvori račun bez razmatranja ispunjenosti uslova u svakom konkretnom slučaju povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je dao preporuku da Banka Intesa prilikom razmatranja zahteva mora procenjivati ispunjenost zakonskih uslova za uspostavljanje poslovnog odnosa bez negativnih generalizacija o licima samo na osnovu nihovog državljanstva ili mesta (države) rođenja, da u svom budućem poslovanju ne krši propise o zabrani diskriminacije kao i da banka obevesti Povrenika o planiranim merama u cilju sprovođenja ove preporuke.

Beogradski centar za ljudska prava pozdravlja postupanje kancelarije Poverenika prema našoj pritužbi i posebno ukazuje na važnost da u svakoj budućoj sličnoj situaciji banke moraju obrazložiti svoje sumnje bez iznošenja paušalnih i diskriminatornih procena, kao i da bez obzira na bilo koje procedure, pravila i procene rizika, banka mora poslovati u skladu sa zakonima Republike Srbije. Tome u prilog dodajemo i stav Narodne banke Srbije, zauzet nakon našeg zahteva za mišljenje na ovu temu da određeni propisi u bankarskom poslovanju nikako ne daju osnov za isključenje čitave kategorije lica prema nacionalnosti ili državljanjstvu da se otvore računi u banci uz podsećanje na odredbe nacionalnog zakonodavstva koje se tiču zabrane diskriminacije.

Beogradski centar za ljudska prava od 2012. godine je izvršni partner UNHCR-a u Srbiji i pruža besplatnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila, strateški ih zastupa pred domaćim i međunarodnim telima, pruža podršku u cilju njihovog uključivanja u društvo i zagovara za poboljšanje položaja svih izbeglica koje se nalaze u Srbiji.