Poziv za organizacije za mlade i omladinske organizacije da se uključe u mrežu podrške mladim izbeglicama i migrantima

21. septembar 2021.

Svi su ukljuceni POST_1Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava poziva organizacije koje rade sa mladima i za mlade da se uključe u mrežu organizacija koje pružaju podršku uključivanju mladih izbeglica i migranata u društvo! 

Prema podacima UNHCR-a s kraja 2020. godine, 82,4 miliona ljudi širom sveta je prinudno raseljeno, kao rezultat progona, konflikata i ugrožavanja ljudskih prava. U Srbiju je u periodu od januara do decembra 2020. godine ušlo preko 20.000 tražilaca azila i drugih migranata, s tim da je samo 2.830 izrazilo nameru da podnese zahtev za azil. Broj ljudi smeštenih u prihvatno – tranzitnim centrima i centrima za azil u toku 2020. godine se kretao od 4.300 do 8.900 ljudi i među njima  se našao veliki broj mladih, maloletnika bez pratnje i dece. 

Organizacije civilnog društva u Srbiji pružaju izbeglicama i tražiocima azila pravnu pomoć, psiho-socijalnu podršku i druge vrste podrške, kako bi se zadovoljili potrebe i prevazišli izazove kao što su ograničena dostupnost obrazovanja, otežano uključivanje u život zajednice, (ne)mogućnost zaposlenja, ugroženo zdravlje i mnoge druge izazove s kojima se ova grupa suočava.

Zato sada pružamo priliku i organizacijama koje rade sa mladima da se uključe i daju svoju podršku!

CoolTour Tube je program za program za interkulturalno učenje i solidarnost mladih, koji podstiče komunikaciju i aktivnu razmenu mladih sa različiim kulturološkim, etničkim i/ili religijskim background-om, i zalaže se za punu integraciju svih mladih u društvo! Program spaja mlade iz Srbije i mlade izbeglice iz Avganistana, Irana, Sirije, Pakistana i drugih zemalja. 

Svi su ukljuceni POST_3Šta je postignuto u okviru COOLTOUR Tube programa? 

Obučeno je više od 80 mladih ljudi na temu interkulturalnosti, interkulturalne komunikacije, inkluzije i različitosti;
Uključeno je više od 50 mladih izbeglica i tražilaca azila u aktivnosti neformalnog obrazovanja;
Održano je više desetina radionica i treninga za mlade ljude, omladinske radnike i edukatore, nastavnice i nastavnice,  izbeglice i migrante i njihove saveznike i saveznice;
Organizovano je više događaja za zagovaranje integracije; 
Kreirana su dva animirana filma na temu izbeglištva i inkluzije kao i više kampanja na ove teme.

Ideja kreiranja mreže organizacija proizilazi iz potrebe za udruživanjem i zajedničkim odgovorom kad je u pitanju podrška mladima u izazovnoj situaciji i riziku. Potreba za punim uključivanjem mladih izbeglica i tražilaca azila podrazumeva i uključivanje u neformalno obrazovanje, povezivanje sa mladima sa lokala i korišćenje punih potencijala svake osobe sa izbegličkim iskustvom. 

Mreža čiji ćete postati deo ima za cilj: 

 • Uključivanje mladih izbeglica i tražilaca azila u neformalne programe za mlade;
 • Jačanje veza između mladih izbeglica, tražilaca azila I migranata i mladih iz lokalne zajednice;
 • Kreiranje interkulturalno osetljivih programa; 
 • Prilagođavanje i otvaranje postojećih programa mladima iz izbegličke i migrantske populacije.

Svi su ukljuceni POST_4Šta članice mreže dobijaju putem CoolTour Tube programa ? 

Organizacije članice će putem programa dobiti: 

 • Povezivanje i razmena sa drugim organizacijama; 
 • Trening za edukatore/ke, omladinske radnike/ce i trenere  na temu interkulturalnosti i inkluzije izbeglica;
 • Podršku u kreiranju interkulturalno senzitivnih programa nakon treninga kroz konsultacije;
 • Kratke smernice za razvoj interkulturalnih programa i za rad sa izbegličkom populacijom. 

Šta se od izabranih organizacija članica mreže očekuje tokom programa?  

 • Slanje  informacija o svojim aktivnostima, mogućnostima edukacija i drugih prilika za mlade izbeglice na mesečnom nivou od oktobra 2021. do februara 2022. godine;  
 • Prisustvo na konsultativnim sastancima gde će se definisati minimumi standarda uključivanja teme izbeglištva i interkulturalnosti u svoje programe kao i uključenosti mladih izbeglica i migranata u postojeće programe (planirana su dva ovakva sastanka);  
 • Razmena i deljenje iskustva u vezi sa radom sa interkulturalnim grupama koje može biti značajno za ostale organizacije.

Važno je naglasiti da članice neformalne mreže imaju obavezu da mesečno daju svoj doprinos tokom četiri meseca, putem slanja informacija o prilikama za edukaciju, učenje, volontiranje i slično, gde se mladi mogu uključiti. Ove informacije će biti objavljivanje na sajtu www.azil.rs u posebnom delu za mlade. 

Kako biste postali članica mreže, potrebno je popuniti formular na linku: https://forms.gle/daBrzzbhvXi973ex9 do 04.10.2021. godine u 12:00h. 
Sve organizacije će biti obaveštene o statusu kao i o daljim koracima najkasnije do 06.10.2021. godine do 17h. 

Program CoolTour Tube je deo projekta Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji koji Beogradski centar za ljudska prava sprovodi uz podršku Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR).

Prijavite se, uključimo se svi u stvaranju boljeg društva!