MORE- Praćenje i izveštavanje o primeni međunarodnih standarda i ispunjavanju obaveza (razvoj kapaciteta nevladinih organizacija)

9. januar 2009.

Donor: Evropska unija / European Commission – Delegation in the Republic of Serbia

Trajanje projekta: januar 2009 – decembar 2010

Jedna od osnovnih aktivnosti Beogradskog centra za ljudska prava jeste praćenje ispunjavanja obaveza države u oblasti ljudskih prava. Centar prati poštovanje ljudskih prava u našoj zemlji i o tome izveštava, pre svega kroz svoj godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava, u kome se proučava domaće zakonodavstvo o ljudskim pravima i njegova usaglašenost s međunarodnim standardima u ovoj oblasti, pre svega s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Paktom o građanskim i političkim pravima i Paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. U izveštajima se takođe proučava i kako se pojedina prava poštuju u praksi.
Centar je koordinator projekta „Izveštavanje o poštovanju međunarodnih obaveza“ (MORE – Monitoring and Reporting about the Implementation of International Obligations (NGOs capacity building)), koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Cilj ovog projekta, koji Centar sprovodi u saradnji s Centrom za prava deteta i Pravno-informacijskim centrom (PIC) tokom 2009. i 2010. godine jeste da se oformi mreža nevladinih organizacija iz cele zemlje, kako bi se razvio kapacitet da se primena ljudskih prava u praksi prati na lokalnom nivou. U tom cilju organizovana je serija seminara u 4 grada u Srbiji, da bi se predstavnici lokalnih nevladinih organizacija obučili da prate poštovanje ljudskih prava u svojim sredinama i da o tome izveštavaju.  Zainteresovane lokalne organizacije sastavljaće kraće izveštaje o poštovanju pojedinih prava u praksi, a Centar će na osnovu njihovih izveštaja i svojih istraživanja sastaviti sveobuhvatan izveštaj o ljudskim pravima u našoj zemlji. Izveštaj o pravima deteta sastaviće Centar za prava deteta, u saradnji s lokalnim partnerima.
 

Saradnja sa nevladinim organizacijama

Seminari

Seminari za predstavnike lokalnih nevladinih organizacija i predstavnika centara za socijalni rad organizovani su u Nišu, Užicu, Novom Pazaru i Novom Sadu.
U svakom gradu su održana dva seminara, jedan u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava, a drugi u organizaciji Centra za prava deteta. Seminari koje je organizovao Beogradski centar za ljudska prava posvećeni su opštijim temama, kao što su implementacija međunarodnih ugovora, mehanizmi Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope za zaštitu ljudskih prava, izvršenje odluka međunarodnih tela, pravo na delotvorni pravni lek, zabrana diskriminacije, pravo na pravično suđenje, zabrana mučenja, pravo na život, dok su se seminari Centra za prava deteta bavili detaljnije pravima deteta.
Seminar u Nišu u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava održan je od 8. do 10. aprila, a seminar Centra za prava deteta od 27. do 29. maja. Oba seminara održana su u hotelu Aleksandar. Učesnici su bili predstavnici nevladinih organizacija i centara za socijalni rad iz Niša, Vranja, Negotina i Aleksinca.

Seminar Beogradskog centra za ljudska prava za predstavnike nevladinih organizacija, centara za socijalni rad i Ministarstva prosvete iz Užica, Prijepolja, Trstenika i Požege održan je na Zlatiboru u hotelu Olimp od 27. do 29. maja, a seminar Centra za prava deteta od 17. do 19. juna.
Od 4. do 6. oktobra održan je seminar Beogradskog centra za ljudska prava u Novom Pazaru, u hotelu Tadž. Seminar Centra za prava deteta u ovom gradu održan je 1. i 2. novembra. Na oba seminara učestvovali su predstavnici nevladinih organizacija i centara za socijalni rad iz Novog Pazara, Sjenice i Priboja.
Seminar Centra za prava deteta u Novom Sadu održan je od 28. do 30. marta u hotelu Novi Sad, a seminar Beogradskog centra za ljudska prava od 7. do 9. aprila u hotelu Sajam. Učesnici su bili predstavnici centara za socijalni rad i nevladinih organizacija iz Novog Sada, Kule, Ade, Plandišta, Inđije, Zrenjanina, Pančeva,