Praćenje zaštite izbeglica u Dimitrovgradu

2. maj 2016.

Donator: Međunarodni komitet spasa i Fondacija za otvoreno društvo

Trajanje: februar 2016 – januar 2017

Cilj ovog šestomesečnog projekta bio je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica i sistema za obezbeđivanje njihove zaštite u Dimitrovgradu, malom mestu na granici sa Bugarskom, u koji su od početka izbegličke krize 2015. godine pristizale izbeglice iz ratom zahvaćenih država u Aziji.Beogradski centar za ljudska prava sproveo je aktivnosti usmerene na tri ključne oblasti, a to su:

  • Koordinacija rada implementacionih partnera organizacije Međunarodni komitet spasa kada je u pitanju zaštita izbeglica u Dimitrovgradu,
  • Izgradnja mehanizma upućivanja izbeglica i njihovog povezivanja sa institucijama i organizacijama civilnog društva, kako bi se obezbedila adekvatna oravna zaštita izbeglica,
  • Jačanje kapaciteta lokalnih institucija koje pružaju usluge izbeglicama.

Beogradski centar za ljudska prava je, u okviru ovog projekta, sproveo obuku za predstavnike organizacija koje se bave zaštitom izbeglica u Dimitrovgradu, kako bi se upoznali sa osnovama izbegličkog prava, prava na azil u Srbiji, principima border-monitoringa, sistemom identifikacije žrtava trgovine ljudima, kao i drugim temama od značaja za posao kojim se bave.