Praksa Evropskog suda za ljudska prava po pitanju maloletničkog pravosuđa

9. januar 2006.

Donator: Švedski Helsinški odbor

Trajanje projekta: juni 2006 – maj 2007

Zakon o maloletničkom pravosuđu stupio je na snagu 1. januara 2006. godine. U junu 2006. godine Državna zajednice Srbije i Crne Gore (nakon uspešnog referenduma o nezavisnosti u Crnog Gori) prestala je da postoji. Ova činjenica ipak nije uticala na navedeni zakon obzirom da je on obavezujući samo za Srbiju. Prema novom zakonu postupak prema maloletnicima je u nadležnosti Okružnih sudova, sa posebnim sudijama specijalizovanim za postupak prema maloletnicima. Pravosudni centar je ovlašćen da izdaje sertifikate sudijama koji se bave slučajevima u kojima su maloletnici žrtve ili učinioci krivičnih dela. Od januara 2006. godine sudije su prošle nekoliko trening programa koji su se naročito fokusirali na standarde koje je Evropski sud za ljudska prava razvio u ovoj oblasti, kao i na standarde Evropske konvencije o pravima deteta. Ovi programi nastaviće se i ubuduće.

Beogradski centar za ljudska prava je mišljenja da prevođenjem i objavljivanjem kompilacija presuda Evropskog suda za ljudska prava o maloletničkom pravosuđu može da doprinese obuci koju sprovodi Pravosudni centar.

Ova knjiga sadrži osam slučajeva i to: V. protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Nortier protiv Holandije , K. i T. protiv Finske, T.P. i K.M. protiv Ujedinjenog Kraljevstva, D.G. protiv Irske i M.C. protiv Bugarske. Pravosudni centar dobio je 80 primeraka navedene publikacije. Ova knjiga je korisna za sudije koje prolaze kroz specijalizaciju ali i za širu publiku obzirom da je učinjena dostupnom na web sajtu Beogradskog centra.