Jedan od osnovnih ciljeva Beogradskog centra za ljudska prava jeste unapređenje prakse ljudskih prava u Srbiji. Kako je poznavanje prakse Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) preduslov ne samo da Republika Srbija poštuje preuzete međunarodne obaveze i popravi svoj ugled u svetu već, pre svega, da svi njeni građani slobodno uživaju ljudska prava, Centar je od 2000. godine organizovao programe edukacije državnih organa u oblasti prava Evropske konvencije o ljudskim pravima, kroz koje je prošao veliki broj sudija, tužilaca, pripadnika policije i drugih državnih službi.

U radu sa sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim praktičarima uočeno je da svi oni imaju teškoće da nabave stručni materijal na srpskom jeziku, pa je ova stranica, koja pruža široki obim podataka i mogućnosti za stručno usavršavanje, postavljena u cilju prevazilaženja tog problema. Pored toga što će na stranici biti objavljivane nove presude ESLJP, posebna pažnja biće posvećena osnovnim konceptima iz prakse ESLJP i njihovoj praktičnoj primeni u okviru pravnog sistema Srbije, što je od posebnog značaja kada se ima u vidu da uloga ESLJP nije da bude poslednja instanca u domaćim postupcima, već da postavlja standarde i smernice koje bi državni organi koristili u svom radu. Konačno, odluke ESLJP ukazivanjem na strukturne nedostatke pravnog sistema države potpisnice doprinose njegovom unapređenju, kako u normativnom pogledu, tako i u pogledu prakse državnih organa.

Sadržaj dostupan na ovoj stranici može se okvirno podeliti na sledeće odeljke.

Praksa Evropskog suda za ljudska prava. – Ovde možete naći neke od presuda koje su postavile standarde u postupanju ESLJP. Presude su podeljene po članovima Konvencije. Prilikom čitanja samih presuda ili sažetaka relevantni pojmovi su obeleženi aktivnim linkom tako da posetilac može jednostavno pristupiti informacijama o osnovnom značenju pojma u pitanju.

Pojmovnik Evropske konvencije. Pojmovnik sadrži kratak opis osnovnih pojmova koje ESLJP primenjuje pri odlučivanju. Posebna pažnja posvećena je konceptima koje je ESLJP razvio kroz praksu, koji nisu pomenuti u samom tekstu Konvencije, ali su od velike važnosti pri tumačenju opsega i značenja pojedinih garantovnaih prava.

O Evropskoj konvenciji. Ovaj odeljak se sastoji od kratkog pregleda nastanka evropskog sistema zaštite ljudskih prava, kao i pregleda prava garantovanih Konvencijom i protokolima.

O Evropskom sudu. – U ovom odeljku bliže se objašnjavaju uloga i značaj ESLJP kao ključnog organa u zaštiti standarda postavljenih u Konvenciji.

Postupak pred Sudom. – Ovde možete naći praktične i korisne savete za sam postupak podnošenja predstavke i komunikaciju sa ESLJP, koji su uglavnom definisani unutrašnjim pravilnicima i uputstvima Suda.

Pravična naknada. – Postoji nekoliko vidova obeštećenja žrtava kršenja ljudskih prava. Ipak, podnosioci predstavke često imaju pogrešnu predstavu o vrsti i visini odštete koju ESLJP dodeljuje. Ovde možete saznati više o tome.

Presude u predmetima protiv Republike Srbije. – Posetilac će imati uvid u sve presude koje je ESLJP doneo u predmetima protiv Republike Srbije.

U fokusu. – Ovde možete saznati više o osnovnim problemima sa kojima se Srbija susreće pri implementaciji standarda postavljenih u presudama ESLJP.

Praksa državnih organa. – U ovom odeljku nalaze se sudska praksa i pravna shvatanja najviših sudskih instanci u Srbiji koja se pozivaju na Konvenciju i presude ESLJP.

Novosti iz ESLJP. – U ovom odeljku posetioci će imati priliku da se upoznaju s najnovijim dešavanjima u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava, uz poseban osvrt na reformu ESLJP radi poboljšanja njegove efikasnosti i na razvijanje novih koncepata.

Presude ESLJP u odnosu na države u regionu. – Ovde možete pristupiti presudama ESLJP donetim u predmetima protiv Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U nastojanjima da upozna državne organe sa praksom ESLJP Centar je imao nesebičnu podršku OEBS-a, Saveta Evrope, Fonda za otvoreno društvo i mnogih drugih donatora i Nadamo se njihovoj podršci i u budućnosti.