Prevod i izdavanje knjige: Antonio Kaseze, Međunarodno krivično pravo

9. januar 2004.

Donator: Ambasada Švajcarske u Beogradu
Trajanje projekta: jul 2004 – februar 2005

Prevod udžbenika o međunarodnom krivičnom pravu, koju je napisao Antonio Cassese, bivši predsednik Haškog tribunala, jedan od najvećih autoriteta u ovaj oblasti, obogatio je ionako skromnu literaturu iz oblasti teorije međunarodnog krivičnog prava. Ova knjiga je uspešan pokušaj da se u meri u kojoj je to moguće, uobliči koherentan teorijski okvir za mnoštvo međusobno neusaglašenih i parcijalnih pravila, načela, pojmova i pravnih konstrukcija koji danas čine međunarodno krivično pravo. U knjizi su navedeni svi najvažniji slučajevi pred nacionalnim i međunarodnim sudovima što čitaocu pomaže da sazna kako sudovi primenjuju pojedina pravna pravila, ili kako ih tumače. Knjiga se danas koristi na pojednim fakultetima kao udžbenik za predmet međunarodno krivično pravo.