Prevod knjige “ABC Teaching Human Rights”

15. februar 2004.

Donator: Kancelarija UN Visokog komesara za ljudska prava/UN Office of the High Commissioner for Human Rights
Trajanje projekta: decembar 2004 – juni 2005

Beogradski centar za ljudska prava je preveo knjigu ABC Teachuin Human Rights (Podučavanje ljudskim pravima – praktične aktivnosti za osnovne i srednje škole) želeći da ona pomogne nastavnicima kao veoma koristan priručnik u obrazovanju iz oblasti ljudskih prava jer nema dovoljno literature koja bi mogla da bude korišćena u nastavi. Knjiga je pristupačno sredstvo za obrazovanje i nudi praktičan savet nastavnicima i drugim obrazovnim radnicima, koji žele da unaprede svest o ljudskim pravima i ponašanje dece u osnovnim i srednjim školama. Knjiga sadrži i predloge za razvoj aktivnosti učenja.

Prvo poglavlje izlaže načela ljudskih prava i temelje obrazovanja u oblasti ljudskih prava. Ono se osvrće na osnovne sadržaje i metodologije i razrađuje tehnike učešća.

Drugo poglavlje je namenjeno nastavnicima u osnovnim školama i pruža savete za razvijanje osećaja sopstvene vrednosti i vrednosti drugih kod mlađe dece kroz materijale koji oživljavaju načela ljudskog dostojanstva i vrednosti.

Treće poglavlje sadrži aktivnosti za učenike viših razreda osnovne škole i srednjih škola koji su sofisticiranije prirode i bave se aktuelnim problemima.

Svaku aktivnost prati referenca na član Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije o pravima deteta, dva međunarodna instrumenta koja su predstavljena u prvom poglavlju.