Principi Evropskog komiteta za prevenciju mučenja za postupanje prema licima lišenim slobode za vreme pandemije COVID-19

22. mart 2020.

Evropski komitet za prevenciju mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope (CPT) je 20. marta 2020. godine izdao saopštenje o principima koji se odnose na tretman lica lišenih slobode za vreme pandemije korona virusa (COVID-19). Prepoznajući jasnu potrebu da se preduzmu čvrste mere u borbi protiv širenja COVID-19, kao i da se pred zaposlenima u svim ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode nalaze specifični i teški izazovi, CPT je podsetio da je zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja apsolutna i da zaštitne mere koje države preduzimaju u suzbijanju COVID-19 nikada ne smeju rezultirati nijednim oblikom zlostavljanja lica lišenih slobode.

Stoga je CPT preporučio da za vreme pandemije COVID-19 nadležne državne vlasti i sve ustanove u kojima se nalaze lica lišena slobode na teritoriji Saveta Evrope treba da: 

  1. preduzmu sve moguće mere radi zaštite zdravlja i bezbednosti svih lica lišenih slobode, koje će doprineti i očuvanju zdravlja i bezbednosti osoblja (osnovni princip);

  2. u potpunosti primenjuju smernice Svetske zdravstvene organizacije usmerene ka borbi protiv pandemije, kao i nacionalne zdravstvene i kliničke smernice u skladu sa međunarodnim standardima;

  3. ojačaju raspoloživost osoblja koje treba da dobije svu profesionalnu podršku, zaštitu zdravlja i bezbednosti, kao i obuku potrebnu da bi moglo da nastavi da radi svoj posao;

  4. obezbede da sve restriktivne mere koje se preduzimaju prema licima lišenim slobode radi sprečavanja širenja COVID-19 budu pravno utemeljene, neophodne, srazmerne potrebi njihovog preduzimanja, u skladu sa principom poštovanja ljudskog dostojanstva i vremenski ograničene, a da se licima lišenim slobode pruže sveobuhvatne informacije na jeziku koji razumeju o svim merama koje se preduzimaju i koje će se prema njima preduzimati;

  5. usmere napore da pribegnu alternativama zatvaranja, naročito u slučajevima prenaseljenosti ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode, s obzirom da bliski lični kontakti podstiču širenje virusa; vlasti bi trebalo da, uvek kada je moguće, primenjuju mere koje predstavljaju alternative pritvoru, kao i one koje vode skraćivanju zatvorskih kazni ili njihovoj zameni lakšim kaznama, prevremenom otpuštanju sa izdržavanja kazni i uslovnom kažnjavanju, da preispituju potrebe za nastavkom nedobrovoljne hospitalizacije psihijatrijskih pacijenata, da otpuštaju korisnike ustanova socijalne zaštite i upućuju ih na život u zajednici ukoliko je to moguće i suzdržavaju se, u najvećoj mogućoj meri, od lišavanja slobode migranata;

  6. pridaju posebnu pažnju potrebama lica lišenih slobode koja pripadaju posebno ranjivim grupama i/ili grupama u riziku (npr. starijim i licima lošijeg zdravstvenog stanja), što uključuje, pored ostalog, njihovo testiranje na COVID-19, pronalaženje načina za obezbeđivanje intenzivne nege ukoliko je neophodna i psihološke podrške;

  7. u potpunosti poštuju osnovna prava lica lišenih slobode, što se naročito odnosi na pravo na održavanje odgovarajuće lične higijene (obezbeđivanje svim licima lišenim slobode pristupa toploj vodi i sredstvima za održavanje lične higijene) i pravo na svakodnevni boravak na svežem vazduhu (najmanje jedan sat); svako ograničenje kontakata lica lišenog slobode sa spoljnim svetom, uključujući ograničavanje poseta, treba nadoknaditi povećanim pristupom alternativnim sredstvima i načinima komunikacije (npr. putem telefona ili interneta);

  8. obezbede da sva lica lišena slobode koja su izolovana zbog infekcije ili sumnje da su inficirana virusom COVID-19 imaju smislen ljudski kontakt svakog dana;

  9. u potpunosti i u svim okolnostima poštuju osnovne mere zaštite od zlostavljanja zadržanih, uhapšenih i pritvorenih lica (pristup advokatu, pristup lekaru, pravo na obaveštenje osobe po izboru o lišenju slobode); mere predostrožnosti (poput zahtevanja da lica sa simptomima infekcije nose zaštitne maske) mogu biti prikladne u nekim okolnostima;

  10. omoguće nezavisnim telima, kao što su Nacionalni mehanizam za prevenciju torture i CPT, nadzor nad radom svih ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode, uključujući i karantine; sva nadzorna tela treba da se pridržavaju propisanih mera predostrožnosti i da poštuju princip nenanošenja štete, naročito u postupanju prema starijim i licima lošijeg zdravstvenog stanja.

Saopštenje CPT možete pročitati ovde.