Privatni život ESLJP je prihvatio širok pojam privatnog života gde on ne podrazumeva samo pravo pojedinca da organizuje svoj lični život bez spoljnog mešanja već takođe i pravo na uspostavljanje i razvijanje odnosa sa drugim osobama (predmet Niemietz protiv Nemačke, predstavka br. 13710/88 presuda od 16. decembra 1992. godine, stav 29).