Projekti

Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

Donator:  OEBS

Trajanje: aprila 2017 – novembra 2017

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava organizovaće u periodu od aprila do novembra 2017. godine škole ljudskih prava u pet gradova u Srbiji. (više…)

Zaštita izbeglica u Istočnoj Srbiji

Donator: Međunarodni komitet spasa

Trajanje: mart 2017 – februar 2018

Cilj projekta je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica, koje borave u prihvatnim centrima u Dimitrovgradu, Pirotu, Divljani i Bosilegradu, kao i razvijanje sistema za obezbeđivanje njihove zaštite u centrima za prihvat u Istočnoj Srbiji, na granici sa Bugarskom. Beogradski centar za ljudska prava će, u toku perioda implementacije projekta, sprovoditi aktivnosti usmerene ka: (više…)

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: UNHCR

Trajanje: januar 2017 – decembar 2017.

I u toku 2017. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila. Uprkos tome što Zakon o azilu predviđa pravo na besplatnu pravnu pomoć u postupku azila, sama država tu pomoć ne obezbeđuje, pa je na organizacijama civilnog društva da pomognu da se izbeglicama pruži pravna pomoć i informacije kao preduslov ostvarivanju prava koja su im garantovana u Srbiji. (više…)

Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja o pitanjima vezanim za prava migranata i izbeglica

Donator: OXFAM 

Trajanje projekta: januar – maj 2017. 

Projekat pruža podršku izgradnji kapaciteta mladih novinara, medija i opšte javnosti za uticaj i doprinos uspostavljanju dostupnog, transparentnog i efikasnog sistema koji doprinosi sprovođenju vladavine prava i poštovanju prava migranata i izbeglica.  (više…)

Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene

Donator : Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji

Trajanje : jun 2016 – decembar 2016.

Cilj projekta je izrada analize odredaba Ustava kojima se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje će za cilj imati unapređenje položaja javnog tužilaštva i njegove samostalnosti u novom Ustavu Republike Srbije. (više…)

Poboljšanje položaja dece izbeglica u Evropi

Donator: International Rescue Committee / DFID UK Aid

Trajanje: jul 2016 – jun 2017

Opšti cilj ovog projekta bila je zaštita nepraćene i razdvojene dece u Srbiji, kako migranata tako i izbeglica, prvenstveno kroz pružanje pravne pomoći i informacija o sistemu azila i njihovim pravima u Srbiji, kao i kroz prikupljanje informacija koje su bitne za iznalaženje sigurnijih puteva za spajanje sa članovima njihove porodice ili pružanja pomoći u pogledu ostvarivanja drugih oblika trajnih rešenja. (više…)