Projekti

Otvorena vrata pravosuđa

Donator: USAID
Trajanje projekta: januar 2019 – januar 2024
Nosilac projekta: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. 

Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa:
1. Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM);
2. Centar za evropske politike (CEP);
3. Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije;
4. Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža);
5. Društvo sudija Srbije;
6. Transparetnost Srbija;
7. Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP);
8. Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija);
9. Beogradski centar za ljudska prava,
10. Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS);
11. Narodni parlament Leskovac;
12. Forum sudija Srbije.

Jedan od tri osnovna cilja koja projekat želi da postigne jeste uspostavljanje proaktivnog odnosa predstavnika pravosuđa i građana i njihovo bolje upoznavanje sa samim sistemom koje bi doprinelo da se građani bolje upoznaju i razumeju svoja prava, kao i način njihovog ostvarivanja. Ovakav odnos projekat želi da uspostavi kroz nekoliko kanala komunikacije sa građanima, koji su prilagođeni različitoj socijalnoj strukturi stanovništva, starosnoj dobi i nivou obrazovanja. To uključuje komunikaciju kroz digitalnu platformu, digitalne medije i blog postove kao o kroz lokalne savete u 15 gradova i opština u Srbiji. Projekat želi da, po ugledu na razvijene demokratije, usvoji princip otvorenog dijaloga, između građana i pravosuđa, i podstakne njihov veći angažman u lokalnim zajednicama. Zadatak projekta jeste da pomogne građanima da bolje razumeju Ustavom zagarantovana prava, ali i da upozna građane kako funkcioniše sistem pravosuđa i kako sudije i tužioci donose odluke koje su pravične i racionalne. 

Drugi cilj projekta predstavlja rad organizacija na istraživanju i prepoznavanju primarnih potreba građana u njihovom svakodnevnom iskustvu sa pravosuđem u Srbiji. Ova aktivnost pokušava da razume i istraži razloge građana za nisko poverenje u pravosudni sistem, kroz široki monitoring iskustava građana u susretu sa pravosuđem. Kao rezultat ove aktivnosti, koalicija na projektu će izraditi tri opširna izveštaja koja bi služila kao sredstvo za dalje formulisanje javnih politika koje podržavaju potrebe građana.

Poslednji cilj projekta želi da podigne odgovornost i integritet pravosudnih institucija. Projekat nastoji da u radu sa predstavnicima pravosuđa i organizacija civilnog društva, kroz poboljšanu metodologiju planova integriteta i otvorenu proceduru za žalbe i slobodno prituživanje građana, podigne integritet i odgovornost pravosudnih institucija, čineći ih transparentnijim, dostupnijim i uz veći angažman samih građana.

Podjednako = važni

Donator: Ambasada SAD u Srbiji
Trajanje projekta: 1. septembar 2021 – 31. avgust 2022.

Cilj projekta je podizanje svesti mladih od 15 do 30 godina o socijalnoj (ne)pravdi i socijalnoj (ne)jednakosti izvođenjem dramskih radionica/dramskih simulacija. Ove radionice uključuju i 12 edukatora/edukatorki, nastavnika/nastavnica i trenera/trenerki iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja koji su uključeni u razvijanje novog dramskog metoda/kurikuluma za rad sa mladima. 
Radionice/simulacije se održavaju u Beogradu, Subotici, Novom Pazaru, Novom Sadu, Vranju, Prijepolju, Pirotu i Leskovcu. Projekat takođe obezbeđuje razumevanje mladih u povezanosti njihovih identiteta sa višestrukom diskriminacijom, nepravdom i nejednakostima. Drama i neformalno obrazovanje utiču na stavove, emocije i akcije, zbog čega će ovaj nastavni plan i program motivisati mlade da učestvuju u rešavanju navedenih pitanja.

Migrants’ Rights Media Watchdogs

Trajanje projekta: 15. jul 2021 – 15. decembar 2021.
Donator: Međunarodna organizacija za migracije i Evropska unija u Srbiji
Medijski partner projekta: Magazin Oblakoder

Program Youth Media Intercultural Hub okupio je mlade aktiviste/tkinje i novinare/rke iz Beograda, Šida, Vranja i Kikinde u cilju informisanja o pravima migranata i izveštavanja u medijima o ovoj osetljivoj grupi. Realizovan je kao konstantna kampanja informacija o ostvarivanju prava migranata, sa posebnim osvrtom na mlade iz migrantske populacije.
Glavne aktivnosti na projektu:
-Trening jačanja kapaciteta za 14 mladih ljudi iz 4 grada o interkulturalnosti, integraciji, društvenoj koheziji, medijskom izveštavanju, medijskoj pismenosti i kreiranju medijskih sadržaja.
-Rad sa mentorima na stvaranju medijskih sadržaja za Youth Media Intercultural Hub – posebnoj sekciji magazina Oblakoder za sadržaje mladih sa programa.
-Pokrenut je podkast “Priče o zmajevima” koji ispituje iskustva mladih ljudi iz različitih kulturoloških stvarnosti, a emitovan je na platformama Mix Cloud i Spotify.
-Finalni događaj “Priče o zmajevima UŽIVO” na kome su mladi dobili priliku da se uključe u organizaciju i promociju događaja, kao i u snimanje podkasta uživo.

Girls Advance Lab

Donator: Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji
Trajanje projekta: 2. jun 2021 – 30. novembar 2021.
Partneri: UNFPA Srbija, UNFPA BiH, Fondacija Mozaik i Teta Violeta

Girls Advance Lab je projekat koji ima za cilj osnaživanje devojaka i devojčica kroz mentorstvo, podršku i promociju aktivnosti pet timova iz Republike Srbije, dok je projekat podržao i pet timova iz Bosne i Hercegovine. Projekat je strukturisan kao mentorski sistem razvijanja inicijativa mladih devojaka i devojčica koje se fokusiraju na konkretne problema i nude nesvakidašnja rešenja.
Ideja za projektom nastala je kao odgovor na činjenicu da se žene, devojke i devojčice suočavaju sa neravnopravnošću i nedostatkom jednakih prilika, a COVID-19 je samo pogoršao napredak postignut u poboljšanju njihovog položaja. Glavne aktivnosti obuhvatile su mentorske sastanke i podršku u implementiranju inicijativa pet timova iz Republike Srbije, kao i koordinaciju sa partnerima i promociju aktivnosti timova i njihovu prepoznatljivost u zajednici.

Izgradnja poverenja – Imunizacija #NaTebiJe

Donator: Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji i drugi partneri
Partner: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd
Trajanje projekta: 1. maj 2021 – 30. novembar 2021.

Projekat imunizacije #NaTebiJe ima za cilj izgradnju poverenja mladih u preporuke struke kada su u pitanju imunizacija i epidemiološke mere, a predstavlja odgovor na slab odziv mladih ljudi na vakcinaciju protiv korona virusa, uzrokovan dezinformacijama, nezainteresovanošću i nepoverenjem mladih u sam proces imunizacije. Kampanja “NaTebiJe” stavlja mlade u fokus, daje im prostor da pitaju, da izraze svoje nedoumice i nudi odgovore i konkretne informacije, naglašavajući individualni doprinos koji oni mogu da daju u kontroli epidemije. U tu svrhu otvoren je mejl pitanjavakcinacija@zzzzsbg.rs na koji su mladi slali stručnom timu Studentske poliklinike sva svoja pitanja u vezi vakcinacije i korona virusa, a koji su kasnije predočeni u tri brošure sa najčešće postavljenim pitanjima mladih. Tokom projekta su održana tri događaja sa stručnim timovima lekara i lekarki, a kampanja je obuhvatila i ilustracije, vizuale, podsticanje diskusije o ovoj temi na socijalnim mrežama kao i video #MenjajBrojke.

Zaštita i promocija ljudskih prava u Srbiji

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu i kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice
Trajanje projekta: novembar 2021 – februar 2022.

Opšti cilj projekta je unapređenje i promocija ljudskih prava u Srbiji kroz praćenje i izveštavanje o stanju ljudskih prava i izgradnju kapaciteta stručnjaka i branitelja za ljudska prava. Ovaj projekat odgovora na trajnu i sve veću potrebu i zahtev za poboljšanjem stanja ljudskih prava u Srbiji i to osposobljavanjem mladih stručnjaka da se uključe u pomaganje tranzicije Srbije u demokratsko društvo zasnovano na vladavini prava, ljudskim pravima i evropskim vrednostima.

Ključne aktivnosti na projektu podrazumevaju organizaciju Škole ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“, kao i kreiranje godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2021. godinu. Škola ljudskih prava predstavlja intenzivan kurs o pojmu ljudskih prava, ograničenjima i derogaciji prava, zabrani diskriminacije, pravu na život, pravu na slobodu i bezbednost ličnosti, pravu na pravično suđenje, zabrani mučenja, slobodi izražavanja, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, pravima manjina i drugim ljudskim pravima. Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja, radionice, studije slučaja i panel diskusije, polaznici Škole imaju priliku da čuju i nauče o teorijskim aspektima pojedinačnih prava, načinima zaštite prava i drugim društveno aktuelnim temama. Predavanja se održavaju uz učešće profesora, sudija, advokata, predstavnika međunarodnih organizacija i aktivista iz organizacija civilnog društva.

Godišnji izveštaji, koji izlaze na srpskom i engleskom jeziku, sadrže poređenje domaćih zakona i drugih propisa s međunarodnim normama koje obavezuju Srbiju, i ocenu njihove primene u praksi. Saradnici Centra redovno prate medije, izveštaje domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija, zakone, strategije i akcione planove. Izveštaj svake godine ukazuje na šire probleme, koji uslovljavaju odnos prema pitanjima ljudskih prava. Ti problemi i teme se iz godine u godinu menjaju, a Centar uvek ističe i analizira one koje su u toj godini bili najvažniji.