Projekti

Moj grad, moja prava: Škole ljudskih prava i vladavine prava za mlade

Donator: Misija OEBS u Srbiji

Trajanje: 1. maj – 30. novembar 2019.

Beogradski centar za ljudska prava treću godinu za redom sprovodi projekat Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade, uz podršku Misije OEBS u Sribiji. Cilj projekta je da se mladi ljudi širom Srbije upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava, pitanjima diskriminacije, vladavine prava, i kreiranja predloga javnih politika. Takođe, učesnici škola će biti podstaknuti da prepoznaju i analiziraju kršenja ljudskih prava i druge probleme sa kojima se mladi susreću, ali i da razviju konkretna rešenja i daju doprinos unapređenju poštovanja ljudskih prava u svojoj zajednici. Pored predavanja, škola  obuhvata i radionice kako bi učesnici imali priliku da izlože svoje stavove o ljudskim pravima i specifičnostima njihovog ostavarivanja u lokalnoj  zajednici. Kao sastavni deo obuke o osnovama ljudskih prava i vladavine prava, polaznici će imati prilike da posete sudove i tužilaštva u svom gradu. 

Ove godine, Škola će se realizovati u četiri grada širom Srbije, nakon čega će biti organizovan napredni trening za najbolje polaznike i polaznice. 

Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji

Donator: Međunarodna organizacija za migracije

Trajanje projekta: 1. april – 30. septembar 2019. godine

Projekat se sprovodi u okviru programa švajcarko-srpskog migracionog partnerstva koji je nastao je na osnovu izraženih potreba nadležnih institucija Republike Srbije. Cilj programa je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama. U okviru ovog programa Beogradski centar za ljudska prava sprovodi projekat usmeren ka jačanju kapaciteta centara za socijalni rad i omladinskih radnika kao i unapređenju međusektorske saradnje uz aktivno uključivanje samih migranata. (više…)

Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou

Donator: Savet Evrope
Trajanje projekta: 1. februar – 25. april 2019. godine

Beogradski centar za ljudska prava učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, koji je započet u Crnoj Gori. U okviru svojih aktivnosti, Beogradski centar za ljudska prava će izvršiti pregled nacionalnog zakonodavstva relevantnog za sankcionisanje slučajeva koji potpadaju pod član 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izraditi analizu kaznene politike u oblasti zlostavljanja u Crnoj Gori, sa komparativnom analizom kaznene politike u istoj oblasti u Srbiji, izvršiti identifikaciju glavnih prepreka i problema u sudskoj praksi u vezi sa kaznenom politikom u oblasti zlostavljanja i izraditi preporuke o merama potrebnim za usklađivanje kaznene politike u oblasti zlostavljanja sa standardima Evropskog suda za ljudska prava. Analiza kaznene politike će obuhvatiti sudske odluke koje su postale pravnosnažne tokom 2018. godine.

Zaštita žrtava mučenja, borba protiv nekažnjivosti državnih službenika za dela torture i jačanje sistema zaštite izbeglica od proterivanja

Donator: Dobrovoljni fond za žrtve torture Ujedinjenih nacija (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture)

Trajanje projekta: 1. januar – 31. decembar 2019.

Zahvaljujući ovom projektu, Beogradski centar za ljudska prava dobio je mogućnost da pruža prvenstveno pravnu, ali i drugu neophodnu (npr. medicinsku), pomoć žrtvama mučenja i članovima njihovih porodica. Pored direktne pomoći, naša zalaganja usmerena su i na: obeštećenje žrtava, borbu protiv nekažnjavanja službenih lica za dela mučenja, krivično gonjenja počinilaca i, uopšte, suzbijanje torture. Takođe, cilj projekta je i da utiče na promenu prakse koja dovodi do kršenja zabrane proterivanja izbeglica (uključujući i ekstradiciju sa aerodroma Nikola Tesla).

Aktivnosti podrazumevaju:

  1. pravno zastupanje žrtava mučenja pred domaćim organima;
  2. pravno zastupanje žrtava pred međunarodnim telima (Evropskim sudom za ljudska prava i nadzornim telima kao što su: Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija, Komitet za sprečavanje torture Saveta Evrope, itd.);
  3. sprečavanje proterivanja i obezbeđivanje međunarodne zaštite izbeglica od proterivanja;
  4. krivično gonjenje službenih lica – počinilaca torture;
  5. angažovanje lekara specijalista – patologa i forenzičara – da istraže, dokumentuju i, u skladu sa Istanbulskim protokolom, opišu povrede žrtava mučenja kako bi ta dokumentacija mogla da se koristi u pravnom zastupanju;
  6. istraživanje, nadzor i izveštavanje o zabrani torture i drugim oblicima zlostavljanja u Srbiji, kao i o problemu nekažnjavanja službenih lica za čini zlostavljanja;
  7. praćenje sprovođenja sudskih i drugih odluka i borba za obeštećenje žrtava torture.

Balkanski savet za izbeglice i migracije: stvaranje puta ka zajedničkoj migracijskoj politici Zapadnog Balkana

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji
 
Trajanje projekta: novembar 2018. – novembar 2021.
 

Aktivnosti Balkanskog saveta za izbeglice i migracije usmerene su ka stvaranju zajedničke zapadno-balkanske migracione politike, sa ciljem da se omogući koordinisan odgovor na zajedničke izazove, a u skladu sa pravom EU i međunarodnim standardima ljudskih prava. (više…)

Otvorena vrata pravosuđa

Donator: USAID
Trajanje projekta: 7. januar 2019. – 6. januar 2022.
Nosilac projekta: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. (više…)