Projekti

Uključivanje mladih ljudi u proces promene rodnih uloga u Sandžaku

Donator: Kanadski fond za lokalne inicijative

Trajanje: avgust 2017 – februar 2018

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese ostvarivanju rodne ravnopravnosti i smanjenju diskriminacije žena u Novom Pazaru, Prijepolju i Sjenici. Beogradski centar za ljudska prava će u ovim gradovima organizovati treninge za 60 mladih ljudi o problemu rodne diskriminacije, ali i o načinima na koji mladi ljudi mogu da zagovaraju poboljšanje položaja žena i uspostave efektivni dijalog sa donosiocima odluka u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom i nacionalnom nivou. (više…)

UKLJUČIVANJE UŽIVO

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Trajanje: jun 2017. – januar 2018.

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije sprovodi pilot projekat „Uključivanje uživo“ u šest lokalnih zajednica – Bečej, Pančevo, Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Pazar. (više…)

Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

Donator:  OEBS

Trajanje: april 2017 – novembar 2017

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava organizovaće u periodu od aprila do novembra 2017. godine škole ljudskih prava u pet gradova u Srbiji. (više…)

Zaštita izbeglica u Istočnoj Srbiji

Donator: Međunarodni komitet spasa

Trajanje: mart 2017 – februar 2018

Cilj projekta je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica, koje borave u prihvatnim centrima u Dimitrovgradu, Pirotu, Divljani i Bosilegradu, kao i razvijanje sistema za obezbeđivanje njihove zaštite u centrima za prihvat u Istočnoj Srbiji, na granici sa Bugarskom. Beogradski centar za ljudska prava će, u toku perioda implementacije projekta, sprovoditi aktivnosti usmerene ka: (više…)

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: UNHCR

Trajanje: januar 2017 – decembar 2017.

I u toku 2017. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila. Uprkos tome što Zakon o azilu predviđa pravo na besplatnu pravnu pomoć u postupku azila, sama država tu pomoć ne obezbeđuje, pa je na organizacijama civilnog društva da pomognu da se izbeglicama pruži pravna pomoć i informacije kao preduslov ostvarivanju prava koja su im garantovana u Srbiji. (više…)

Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja o pitanjima vezanim za prava migranata i izbeglica

Donator: OXFAM 

Trajanje projekta: januar – maj 2017. 

Projekat pruža podršku izgradnji kapaciteta mladih novinara, medija i opšte javnosti za uticaj i doprinos uspostavljanju dostupnog, transparentnog i efikasnog sistema koji doprinosi sprovođenju vladavine prava i poštovanju prava migranata i izbeglica.  (više…)