Projekti

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: UNHCR

Trajanje: januar 2017 – decembar 2017.

I u toku 2017. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila. Uprkos tome što Zakon o azilu predviđa pravo na besplatnu pravnu pomoć u postupku azila, sama država tu pomoć ne obezbeđuje, pa je na organizacijama civilnog društva da pomognu da se izbeglicama pruži pravna pomoć i informacije kao preduslov ostvarivanju prava koja su im garantovana u Srbiji. (više…)

Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja o pitanjima vezanim za prava migranata i izbeglica

Donator: OXFAM 

Trajanje projekta: januar – maj 2017. 

Projekat pruža podršku izgradnji kapaciteta mladih novinara, medija i opšte javnosti za uticaj i doprinos uspostavljanju dostupnog, transparentnog i efikasnog sistema koji doprinosi sprovođenju vladavine prava i poštovanju prava migranata i izbeglica.  (više…)

Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene

Donator : Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji

Trajanje : jun 2016 – decembar 2016.

Cilj projekta je izrada analize odredaba Ustava kojima se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje će za cilj imati unapređenje položaja javnog tužilaštva i njegove samostalnosti u novom Ustavu Republike Srbije. Prilikom izrade teksta analize Beogradski centar za ljudska prava angažovaće eksperte iz relevantnih oblasti. U cilju uključenja stručne javnosti u proces izrade analize, Beogradski centar za ljudska prava organizovaće četiri okrugla stola u sedištima apelacionih sudova na teritoriji Srbije u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu. Na okruglim stolovima biće predstavljen nacrt analize, nakon čega će biti otvorena diskusija na kojoj će učesnici – predstavnici pravosudnih institucija, državnih organa, stručnih udruženja, organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti, izneti komentare i predloge za izmene i dopune teksta analize. Komentari i predlozi sa okruglih stolova biće uzeti u obzir prilikom pisanja konačnog teksta analize, koja će biti predstavljena na završnoj konferenciji u Beogradu.

Making a Difference for Refugee Children in Europe

Donator: International Rescue Committee / DFID UK Aid

Trajanje: jul 2016 – jun 2017

Ovaj projekat predviđa jačanje kapaciteta Srbije u pogledu zaštite maloletnika bez pratnje kako migranata tako i izbeglica. Posebna pažnja se stavlja na one koji nisu ušli u sistem azila u Srbiji i na taj način ne mogu da koriste bilo koji od dostupnih servisa za zaštitu koji su rezervisani za registrovane tražioce azila. (više…)

Migrantsko-izbeglička kriza u državama Zapadnog Balkana

Donator: OXFAM
Trajanje: avgust 2016 – oktobar 2016

U okviru ovog projekta Beogradski centar za ljudska prava će izraditi pravnu analizu Zakona o azilu u smislu odredaba koje se tiču rodne ravnopravnosti. Analiza će biti predstavljena na okruglom stolu u Kući ljudskih prava i demokratije uz učešće organizacija civilnog društva koje se bave pravima žena i zaštitom izbeglica. Projekat predviđa i okrugli sto na kojem će se analizirati položaj i potrebe ranjivih grupa izbeglica, prvenstveno žena i devojčica, u periodu nakon zatvaranja granica. (više…)

Praćenje zaštite izbeglica u Dimitrovgradu

Donator: International Rescue Committee i Open Society Foundations

Trajanje: februar 2016 – januar 2017

Cilj ovog šestomesečnog projekta je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica i sistema za obezbeđivanje njihove zaštite u Dimitrovgradu, malom mestu na granici sa Bugarskom, u koji su od početka izbegličke krize 2015. godine pristizale izbeglice iz ratom zahvaćenih država u Aziji. (više…)