Projekti

Balkanski savet za izbeglice i migracije: Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na zapadnom Balkanu

Donator: Evropska unija

Trajanje projekta: mart 2020 – mart 2023.

Balkanski savet za izbeglice i migracije i njegove organizacije članice kroz ovaj projekat svoju pažnju usmeriće na jedan od gorućih problema u vezi sa migrantima u regionu -krijumčarenje migranata. Cilj projekta je da dovede do razvoja sveobuhvatnog regionalnog programa upravljanja migracijama zasnovanog na potrebama zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata, kroz partnerstvo organizacija civilnog društva i državnih institucija u regionu.

U skladu sa tim 90 organizacija civilnog društva proći će kroz proces razvoja prakse, pravnog okvira i javnih politika protiv krijumčarenja ljudi, a koji su orijentisani na zaštitu ljudskih prava. Na taj način će organizacije civilnog društva, uz razvoj saradnje sa državnim institucijama, medijima i obrazovnim ustanovama, moći da pružaju podršku krijumčarenim migrantima. Kroz zagovaračke aktivnosti projekat teži i bližem usklađivanju prakse i pravnih okvira zapadnobalkanskih država.

Dve glavne rute na putu ka Evropskoj uniji su preko Srbije i od grčko-albanske granice preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske do Slovenije. Nosilac projekta je Grupa 484, a partneri na sprovođenju su Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP) Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Vaša prava Bosna i Hercegovina (VP BiH), Građanska alijanska iz Crne Gore (GAMN), Helsinški komitet iz Albanije (AHC) i Program građanskih prava Kosova (CRP/K).

Prava osoba lišenih slobode – istraživanje, zagovaranje i pravno zastupanje

Donator: Fondacije za otvoreno društvo

Trajanje: 1. septembar 2019. – 31. avgust 2021. 

Od 2010. godine, Centar kontinuirano prikuplja i analizira podatke o kaznenoj politici, alternativnim sankcijama i merama, prenaseljenosti zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i naknadama za protivpravno lišavanje slobode. Takođe, pravnici Centra redovno obilaze zavode za izvršenje krivičnih sankcija, policijske stanice i uprave i druga mesta na kojima se nalaze lica lišena slobode i izveštavaju o materijalnim uslovima u njima i poštovanju prava lica lišenih slobode, naročito u pogledu zabrane zlostavljanja.

Istovremeno, već duži niz godina, Centar pruža pravne savete i zastupa žrtve mučenja i zlostavljanja pred domaćim i međunarodnim sudovima i telima, najčešće pred Evropskim sudom za ljudska prava i Komitetom protiv mučenja. Danas, taj broj prelazi preko 20 strateških slučajeva, a broj žrtava koje zastupamo je preko 50.

Tokom 2018. godine, Centar je uspostavio saradnju sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom i Advokatskom komorom Beograda i planira nastavak seminara o zabrani zlostavljanja za studente KPU i mlade advokate, članove AKB.

U okviru ovog projekta, Centar će pripremiti i inicijative za unapređenje krivičnog materijalnog i procesnog zakonodavstva, posebno u oblasti zabrane zlostavljanja. Za žrtve zlostavljanja javnih službenika pripremićemo edukativne materijale koji im mogu pomoći u dokazivanju tvrdnji da su pretrpeli zlostavljanje.

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji 

Trajanje projekta: januar 2020 – decembar 2020

U 2020. godini, Beogradski centar za ljudska prava nastavio je da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji. Pored pravnog savetovanja i zastupanja u postupku azila i postupcima za odobravanje komplementarnih vidova zaštite, tim Centra pruža pomoć osobama u potrebi za međunarodnom zaštitom u ostvarivanju prava u oblasti integracije. Posebna pažnja usmerena je na poštovanje ostvarivanje standarda u zaštiti ranjivih kategorija u postupku azila uključujući maloletnike bez pratnje, žrtve zlostavljanja, žrtve rodno zasnovanog nasilja. Pored zastupanja u postupku azila pred nadležnim organima Republike Srbije, Beogradski centar za ljudska prava zastupa slučajeve pred međunarodnim institucijama uključujući Evropski sud za ljudska prava i mehanizme Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava u cilju postizanja sistemskih izmena.

Pružanje pomoći u integraciji podrazumeva individualnu podršku za ostvarivanje prava na rad, sticanje dokumenta, pristup obrazovnom sistemu, prava na smeštaj, pomoći pri
apliciranju za posao i sve druge neophodne asistencije potrebne za uživanje dostojanstvenog života. Program integracije obuhvata i kreativne radionice za mlade iz izbegličke i lokalne populacije na temu rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja. Pored toga, omladinska grupa Centra kreirala je “buddy sistem” u kome mladi iz lokalne populacije pomažu svojim vršnjacima u procesu integracije kroz neformalne aktivnosti prilagođene njihovom uzrastu i individualnim interesovanjima. Cilj zajedničkih aktivnosti izbegličke i lokalne populacije je razbijanje predrasuda među mladim generacijama, pospešivanje dijaloga među različitim kulturama i ohrabrivanje mladih da budu aktivni, razvijaju svoje talente i steknu dodatne veštine.

Pored individualne podrške Centar radi na izmenama sistemskih problema kroz rad sa državnim organima, pruža podršku u jačanju njihovih kapaciteta putem seminara, treninga i konsultacija. Aktivnosti zagovaranja se preduzimaju u cilju poboljšanja postupanja državnih organa kada je reč o pristupu postupku azila i efikasnost sistema azila kao i mehanizama integracije. Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava redovno obilazi centre za azil i prihvatne centre i pruža besplatno pravno savetovanje. 

Projektne aktivnosti usmere su i na podizanje svesti građana o položaju izbeglica i standardima za zaštitu ove populacije kroz multikulturalne dođaje i istraživačku delatnost. Centar će objaviti 2 periodična, 1 polugodišnji i 1 godišnji izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji. Pored izveštaja, objavljivanje analiza odluka u postupku azila daće jasnu sliku o stepenu poštovanja standarda ljudskih prava na čije se poštovanje Republika Srbija obavezala kroz nacionalno zakonodavstvo i preuzete međunarodne obaveze. Pravne analize i izveštaji o sistemu azila biće dostupni i na sajtu www.azil.rs.

Regionalna saradnja sa organizacijama civilnog društva sa ekspertizom u oblasti azila i migracija odvija se i kroz Balkanski savet za izbeglice migracije.

Promocija i zaštita ljudskih prava u Srbiji

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu i kancelarija Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija

Trajanje projekta: novembar 2019. – februar 2020.

Opšti cilj projekta je unapređenje i promocija ljudskih prava u Srbiji kroz praćenje i izveštavanje o stanju ljudskih prava i izgradnju kapaciteta stručnjaka i branitelja za ljudska prava. Ovaj projekat će odgovoriti na trajnu i sve veću potrebu i zahtev za poboljšanjem stanja ljudskih prava u Srbiji, osposobljavanjem mladih stručnjaka da se uključe u pomaganje tranzicije Srbije u demokratsko društvo zasnovano na vladavini prava, ljudskim pravima i evropskim drugim vrednostima.

 Ključne aktivnosti na projektu podrazumevaju organizaciju Škole ljudskih prava Vojin Dimitrijević, kao i kreiranje godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji.

Školu ljudskih prava predstavlja intenzivan kurs o pojmu ljudskih prava, ograničenjima i derogaciji prava, zabrani diskriminacije, pravu na život, pravu na slobodu i bezbednost ličnosti, pravu na pravično suđenje, zabrani mučenja, trgovini ljudima, slobodi izražavanja, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, pravima manjina, i drugim ljudskim pravima. Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja, radionice i panel diskusije, polaznici Škole imaju priliku da čuju i nauče o teorijskim aspektima pojedinačnih prava, oblicima zaštite i drugim društveno aktuelnim temama. Predavanja se održavaju uz učešće profesora, sudija, advokata, predstavnika međunarodnih organizacija i aktivista iz nevladinih organizacija.

Godišnji izveštaji, koji izlaze na srpskom i engleskom jeziku,  sadrže poređenje domaćih zakona i drugih propisa s međunarodnim normama koje obavezuju Srbiju (ranije SRJ i Državnu zajednicu Srbija i Crna Gora), kao i njihovu primenu u praksi. Saradnici Centra redovno prate štampu, izveštaje domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija, zakone, strategije i akcione planove. Izveštaj svake godine ukazuje na šire probleme, koji uslovljavaju odnos prema pitanjima ljudskih prava. Ti problemi i teme se iz godine u godinu menjaju, i Centar uvek ističe i analizira one koje su u toj godini bili najvažniji.

Upoznavanje lica kojima je odobreno pravo na azil sa srpskom kulturom, istorijom i ustavnim uređenjem

Donator: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

Beogradski centar za ljudska prava po drugi put sprovodi Program upoznavanja srpske kulture, istorije i ustavnog uređenja licima kojima je priznato pravo na azil sredstvima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije u skladu sa Uredbom o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na azil. (više…)

Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća

Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Trajanje projekta: maj 2019 – oktobar 2019

macka slicicaOd 1. maja 2019. godine je započet program Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća, podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih (KOMS). U svetlu usvajanja Rezolucije 35/14 od strane Saveta za ljudska prava, koja podstiče države članice na izveštavanje o stanju ljudskih prava mladih kroz Univerzalni periodični pregled, glavni cilj sadašnjeg programa biće osnaživanje organizacija mladih i za mlade u oblasti izveštavanja i mehanizama zaštite ljudskih prava mladih. (više…)