Projekti

Oceni svoja prava i uključi se!

 

Donator: Vlada Švajcarske – „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”
Trajanje projekta: maj 2022 – maj 2023
Nosilac projekta: Beogradski centar za ljudska prava

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava sprovodi projekat „Oceni svoja prava i uključi se!“ čiji je osnovni cilj unapređenje ljudskih prava građana kroz njihovo aktivno uključivanje u dva procesa koja se odnose na izradu politika u oblasti ljudskih prava.

Prvi deo projekta se koncentriše na praćenje izrade prve Strategije praćenja i unapređenja ljudskih prava u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine koja predstavlja strateški dokument Vlade koji teži da na sveobuhvatan način analizira stanje ljudskih prava, razmatra pravac njihovog unapređenja i izradu konkretnih aktivnosti.

Drugi deo projekta se odnosi na pripremu alternativnog  Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) od strane Platforme – posebnog mehanizam zaštite ljudskih prava Ujedinjenih nacija koji je poveren Savetu za ljudska prava, sa ciljem da se kroz analizu i ocenu stanja ljudskih prava u zemljama članicama UN formulišu preporuke koje se upućuju državi.

Očekivani rezultati projekta su uključivanje ekspertskih komentara Platforme i stavova građana u prvi strateški dokument koji se bavi ljudskim pravima u Srbiji, kao i podnošenje alternativnog UPR izveštaj Savetu za ljudska prava koji sadrži stavove građana i doprinose organizacija civilnog društva sa lokala.

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Ekstradicija stranaca iz Srbije od 2017. do 2021. i princip zabrane proterivanja (non- refoulement)

Donator: Civil Rights Defenders
Trajanje projekta: april – decembar 2022.
Nosilac projekta: Beogradski centar za ljudska prava

Cilj projekta je da se sagleda petogodišnja praksa nadležnih organa Republike Srbije u ekstradicionim postupcima od 2017. do 2021. godine sa stanovišta poštovanja principa zabrane proterivanja (non-refoulement). Osnovne aktivnosti projekta usmerene su na prikupljanje dokumentacije iz ekstradicionih postupaka, njihovu detaljnu analizu, formulisanje preporuka za unapređenje pravnog okvira i prakse u ovoj oblasti, informisanje domaće i međunarodne javnosti o rezultatima analize i organizovanje obuka sudija, javnih tužioca i advokata.

Rezultati projekta biće korišćeni za izveštavanje međunarodnih tela koja nadziru poštovanje ljudskih prava u Srbiji, za iniciranje postupaka za utvrđivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava i za zagovaranje unapređenja pravnog okvira u pitanjima ekstradicije i proterivanja stranaca sa teritorije Republike Srbije.

Otvorena vrata pravosuđa

Donator: USAID
Trajanje projekta: januar 2019 – januar 2024
Nosilac projekta: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. 

Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa:
1. Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM);
2. Centar za evropske politike (CEP);
3. Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije;
4. Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža);
5. Društvo sudija Srbije;
6. Transparetnost Srbija;
7. Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP);
8. Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija);
9. Beogradski centar za ljudska prava,
10. Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS);
11. Narodni parlament Leskovac;
12. Forum sudija Srbije.

Jedan od tri osnovna cilja koja projekat želi da postigne jeste uspostavljanje proaktivnog odnosa predstavnika pravosuđa i građana i njihovo bolje upoznavanje sa samim sistemom koje bi doprinelo da se građani bolje upoznaju i razumeju svoja prava, kao i način njihovog ostvarivanja. Ovakav odnos projekat želi da uspostavi kroz nekoliko kanala komunikacije sa građanima, koji su prilagođeni različitoj socijalnoj strukturi stanovništva, starosnoj dobi i nivou obrazovanja. To uključuje komunikaciju kroz digitalnu platformu, digitalne medije i blog postove kao o kroz lokalne savete u 15 gradova i opština u Srbiji. Projekat želi da, po ugledu na razvijene demokratije, usvoji princip otvorenog dijaloga, između građana i pravosuđa, i podstakne njihov veći angažman u lokalnim zajednicama. Zadatak projekta jeste da pomogne građanima da bolje razumeju Ustavom zagarantovana prava, ali i da upozna građane kako funkcioniše sistem pravosuđa i kako sudije i tužioci donose odluke koje su pravične i racionalne. 

Drugi cilj projekta predstavlja rad organizacija na istraživanju i prepoznavanju primarnih potreba građana u njihovom svakodnevnom iskustvu sa pravosuđem u Srbiji. Ova aktivnost pokušava da razume i istraži razloge građana za nisko poverenje u pravosudni sistem, kroz široki monitoring iskustava građana u susretu sa pravosuđem. Kao rezultat ove aktivnosti, koalicija na projektu će izraditi tri opširna izveštaja koja bi služila kao sredstvo za dalje formulisanje javnih politika koje podržavaju potrebe građana.

Poslednji cilj projekta želi da podigne odgovornost i integritet pravosudnih institucija. Projekat nastoji da u radu sa predstavnicima pravosuđa i organizacija civilnog društva, kroz poboljšanu metodologiju planova integriteta i otvorenu proceduru za žalbe i slobodno prituživanje građana, podigne integritet i odgovornost pravosudnih institucija, čineći ih transparentnijim, dostupnijim i uz veći angažman samih građana.

Podjednako = važni

Donator: Ambasada SAD u Srbiji
Trajanje projekta: 1. septembar 2021 – 31. avgust 2022.

Cilj projekta je podizanje svesti mladih od 15 do 30 godina o socijalnoj (ne)pravdi i socijalnoj (ne)jednakosti izvođenjem dramskih radionica/dramskih simulacija. Ove radionice uključuju i 12 edukatora/edukatorki, nastavnika/nastavnica i trenera/trenerki iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja koji su uključeni u razvijanje novog dramskog metoda/kurikuluma za rad sa mladima. 
Radionice/simulacije se održavaju u Beogradu, Subotici, Novom Pazaru, Novom Sadu, Vranju, Prijepolju, Pirotu i Leskovcu. Projekat takođe obezbeđuje razumevanje mladih u povezanosti njihovih identiteta sa višestrukom diskriminacijom, nepravdom i nejednakostima. Drama i neformalno obrazovanje utiču na stavove, emocije i akcije, zbog čega će ovaj nastavni plan i program motivisati mlade da učestvuju u rešavanju navedenih pitanja.

Migrants’ Rights Media Watchdogs

Trajanje projekta: 15. jul 2021 – 15. decembar 2021.
Donator: Međunarodna organizacija za migracije i Evropska unija u Srbiji
Medijski partner projekta: Magazin Oblakoder

Program Youth Media Intercultural Hub okupio je mlade aktiviste/tkinje i novinare/rke iz Beograda, Šida, Vranja i Kikinde u cilju informisanja o pravima migranata i izveštavanja u medijima o ovoj osetljivoj grupi. Realizovan je kao konstantna kampanja informacija o ostvarivanju prava migranata, sa posebnim osvrtom na mlade iz migrantske populacije.
Glavne aktivnosti na projektu:
-Trening jačanja kapaciteta za 14 mladih ljudi iz 4 grada o interkulturalnosti, integraciji, društvenoj koheziji, medijskom izveštavanju, medijskoj pismenosti i kreiranju medijskih sadržaja.
-Rad sa mentorima na stvaranju medijskih sadržaja za Youth Media Intercultural Hub – posebnoj sekciji magazina Oblakoder za sadržaje mladih sa programa.
-Pokrenut je podkast “Priče o zmajevima” koji ispituje iskustva mladih ljudi iz različitih kulturoloških stvarnosti, a emitovan je na platformama Mix Cloud i Spotify.
-Finalni događaj “Priče o zmajevima UŽIVO” na kome su mladi dobili priliku da se uključe u organizaciju i promociju događaja, kao i u snimanje podkasta uživo.

Girls Advance Lab

Donator: Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji
Trajanje projekta: 2. jun 2021 – 30. novembar 2021.
Partneri: UNFPA Srbija, UNFPA BiH, Fondacija Mozaik i Teta Violeta

Girls Advance Lab je projekat koji ima za cilj osnaživanje devojaka i devojčica kroz mentorstvo, podršku i promociju aktivnosti pet timova iz Republike Srbije, dok je projekat podržao i pet timova iz Bosne i Hercegovine. Projekat je strukturisan kao mentorski sistem razvijanja inicijativa mladih devojaka i devojčica koje se fokusiraju na konkretne problema i nude nesvakidašnja rešenja.
Ideja za projektom nastala je kao odgovor na činjenicu da se žene, devojke i devojčice suočavaju sa neravnopravnošću i nedostatkom jednakih prilika, a COVID-19 je samo pogoršao napredak postignut u poboljšanju njihovog položaja. Glavne aktivnosti obuhvatile su mentorske sastanke i podršku u implementiranju inicijativa pet timova iz Republike Srbije, kao i koordinaciju sa partnerima i promociju aktivnosti timova i njihovu prepoznatljivost u zajednici.