Projekti

Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila u Srbiji

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2015 – decembar 2015

Beogradski centar za ljudska prava je u 2015. godini nastavio uspešnu četvorogodišnju saradnju sa Kancelarijom UNHCR u Srbiji. Redovnim posetama centrima za azil, tim Beogradskog centra bio je u stalnom kontaktu s tražiocima azila, ali i s državnim organima koji su nadležni za zaštitu njihovih prava. (више…)

Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – treća godina

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje: Decembar 2014 – Decembar 2015

Beogradski centar za ljudska prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku bili su partneri Grupi 484, nosiocu ovog projekta, čiji je cilj bio da obezbedi praktična rešenja za goruća pitanja iz oblasti politike azila i migracija. Prvenstvena pažnja pridavana je zagovaranju kod narodnih poslanika kako bi se postigla saglasnost oko neophodnih zakonodavnih promena, zasnovanih na nacrtu Zakona o azilu koji su 2014. godine predložile organizacije civilnog društva. U okviru projekta organizovana su tri sastanka stručnjaka na kojima se razgovaralo o temama od značaja za izmene Zakona o azilu. (више…)

Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Holandski savet za izbeglice u Amsterdamu

Trajanja projekta : novembar 2014 – april 2016

Cilj projekta bilo je unapređenje sistema azila kroz podizanje svesti svih značajnih činilaca koji se bave ovom temom, kao i razvijanje migracione politike i politike azila u Srbiji u kontekstu evropskih integracija i postavljanje ove teme među političke prioritete. (више…)

Sudovi kreatori politika – Razmatranje uloge ustavnih sudova kao nosilaca promena na Zapadnom Balkanu

Donator: Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

Trajanje projekta: avgust 2014 – oktobar 2015

Ovaj istraživački projekat izučava doprinos ustavnih sudova demokratskoj tranziciji i konsolidaciji u zemljama bivše Jugoslavije, fokusirajući se na ispitivanje kapaciteta, pozicioniranja, legitimiteta i ukupne učinkovitosti ustavnih sudova u rešavanju krupnih političkih i društvenih pitanja u četiri tranzicione zemlje Zapadnog Balkana. Beogradski centar za ljudska prava sprovodio je ovaj regionalni projekat zajedno sa Centrom za društvena istraživanja „Analitika“ iz Bosne i Hercegovine, Grupom za pravne i političke studije sa Kosova i Centrom za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) iz Makedonije. (више…)

Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (2013-2018) i Akcionog plana – Alternativni izveštaj za 2013. i 2014. godinu

Donator: Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije, sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji

Trajanje: septembar 2014 – januar 2015

Cilj projekta je da se oceni ispunjenost Akcionim planom predviđenih aktivnosti u skladu sa svrhom zbog koje su usvojene na osnovu analize prikupljenih podataka o događajima, merama i aktivnostima vezanim za oblasti privatizacije, javno-privatnog partnerstva, prostornog planiranja i izgradnje, zdravstva, obrazovanja i sporta i prevencije korupcije, koje su preduzimane u 2013. i 2014. godini i koje imaju uticaj na ostvarenje propisanog Strategijom i Akcionim planom.    (више…)

OtPakivanje

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje: decembar 2013 – februar 2015

Cilj projekta je da podstakne saradnju mladih iz mešovitih i jednonacionalnih etničkih sredina. Projekat ima dva segmenta:  pripremu i izradu kulturnih paketa u zajednici i organizaciju regionalnih razmena sa ciljem zajedničkog upoznavanja. U sklopu ovog projekta, Beogradski centar za ljudska prava, u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM), ApsArt Centrom za pozorišna istraživanja i Medijskim centrom Beta (MBC) i uz stručnu podršku Ministarstva omladine i sporta, organizovao je program za dvanaest kancelarija za mlade ili omladinskih klubova iz sledećih gradova i opština – Obrenovac, Savski venac, Trgovište, Bosilegrad, Bački Petrovac, Vranje, Požega, Priboj, Prijepolje, Raška, Temerin i Bujanovac.  (више…)