Projekti

Ljudska prava kao cilj i sredstvo uključivanja mladih u društvene aktivnosti

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar 2009 – decembar 2009

Ovaj projekat se sastoji od dva modula. Modul I sproveden je od januara do jula 2009.godine sa ciljem da 150 srdnjoškolaca iz Užica, Šapca i Kovačice dobiju priliku da nauče više o ljudskm pravima, pravu na zdravu životnu sredinu i učešću građanja u donošenju odluka u lokalnoj samupravi. (više…)

Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces), Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji, Norveška ambasada u Srbiji i Ambasada Republike Mađarske u Srbiji.  

Trajanje projekta: mart 2009 – jul 2013.

U saradnji sa Centrom za civilno-vojne odnose, odnosno Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, kao i Forumom za bezbednost i demokratiju, Centrom za mir i razvoj demokratije i Centrom za evroatlantske studije, Beogradski centar za ljudska prava je u periodu od marta 2009. godine do jula 2013. godine sprovodio projekat čiji je cilj bilo uključivanje civilnog društva u postupak reforme policije. Projekat je u najvećem delu bio istraživački, a rezultat istraživanja su periodično objavljivani predlozi praktične politike, namenjeni donosiocima odluka koje se mogu odnositi na rad policije.    (više…)

Sprečavanje i kažnjavanje torture – od usvajanja pravnih standarda do unapređivanja prakse

Donator: Evropska unija i Institut za otvoreno društvo (Open Society Institute)

Trajanje projekta: maj 2009 – oktobar 2012.

Beogradski centar za ljudska prava je od 2009. do 2012. sprovodio projekat pod nazivom „Sprečavanje i kažnjavanje mučenja – od usvajanja pravnih standarda do unapređivanja prakse“, čiji je cilj bilo unapređivanje pravne regulative i prakse državnih organa u pogledu sprečavanja i kažnjavanja mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. (više…)

Trening za pravnike u regionu Jugoistočne Evrope

Donator: Norveška narodna pomoć/Norwegian People’s Aid NPA

Trajanje projekta: jun 2008 – mart 2009

U martu 2009. godine završen je višegodišnji projekat koji je Beogradski centar za ljudska prava sprovodio u saradnji sa organizacijama iz Jugoistočne Evrope i to: Legalis iz Hrvatske, Centrom za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, FORUM iz Makedonije i Akcijom za ljudska prava iz Crne Gore od 2002. godine. (više…)

Obrazovanje iz oblasti ljudskih prava za savetnike i saradnike u Vrhovnom sudu Srbije

Donor: Balkanski fond za demokratiju/The Balkan Trust for Democracy
Trajanje projekta: septembar 2008 – oktobar 2009

Važna aktivnost Beogradskog centra za ljudska prava, od osnivanja 1995. godine do danas, bilo je obrazovanje sudija u oblasti ljudskih prava kao osnovni preduslov za uspostavljanje vladavine prava i punu zaštitu prava pred sudovima. Verujući da kvalitet presuda Vrhovnog suda Srbije ne zavisi isključivo od sudija već u velikoj meri od saradnika i savetnika u ovom sudu koji pomažu sudijama, u radu Centar je organizovao seriju predavanja za saradnike i savetnike u Vrhovnom sudu Srbije. Oni su često i mnogo važniji za donošenje odluka jer su oni ti koji pripremaju slučajeve koji se rešavaju pred Vrhovnim sudom Srbije. (više…)

Zaštita životne sredine u Srbiji

Donator: Evropski fond za Balkan/European Fund for the Balkans

Trajanje projekta: septembar 2008 – februar 2009

Projekat je imao zadatak da istraži nacionalno zakonodavstvo u oblasti zaštite životne sredine i da ga uporedi sa evropskim standardima (Acquis Communitaire) i da ustanovi usaglašenost ovih domaćih standarad s praksom i primenom propisa koji se tiču zaštite životne sredine. (više…)